เทศบาลมอบบ้านท้องถิ่นไทยเทิดไท้องค์ราชัน 84 พรรษา

นางเปรมฤดี  ชามพูนท นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก กล่าวว่า  ตามที่กองสวัสดิการสังคม  เทศบาลนครพิษณุโลกได้ดำเนินโครงการก่อสร้างบ้านท้องถิ่นไทยเทิดไท้องค์ราชัน 84 พรรษา  เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เจริญพระชนมายุครบ 84 พรรษา  ในวันที่ 5 ธันวาคม 2554  เพื่อให้ประชาชนผู้ด้อยโอกาส  ผู้ยากไร้ หรือผู้ยากจนให้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองอย่างมั่นคง และดำรงชีวิตอย่างมีความสุข  ด้วยวิถีแห่งความพอเพียงภายใต้ความร่วมมือระหว่างประชาชนในในหมู่บ้าน  ชุมชนด้วยกันเอง 

 

ซึ่งเทศบาลนครพิษณุโลกได้ดำเนินการก่อสร้างบ้าน จำนวน 1 หลังและซ่อมแซม จำนวน 9 หลัง ขณะนี้ได้ดำเนินการเสร็จแล้วและได้จัดพิธีมอบบ้านเมื่อในวันที่ 14 ธันวาคม 2554  เวลา 14.00 น.  ณ บ้านเลขที่ 9849 ถนนธรรมบูชา  ซอย 19 ชุมชนเสรีราษฎร์พัฒนา

แสดงความคิดเห็น