กองทัพภาคที่ 3 เปิดศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 20 ธันวาคม 2554 พลโทชาญชัยณรงค์  ธนารุณ แม่ทัพน้อยที่ 3 และนายสุรพงษ์  เอี่ยมจุฬา รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานโครงการในประเทศบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด ( มหาชน ) เปิดศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 104 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อ.เมือง จ.พิษณุโลก พร้อมทังเยี่ยมชมการดำเนินงานโครงการมินิฟาร์ม ที่ปตท.สผ.และกองทัพภาคที่ 3 นำเด็กนักเรียนมาร่วมทำการเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง

พลโทชาญชัยณรงค์  ธนารุณ แม่ทัพน้อยที่ 3 เปิดเผยว่า กองทัพภาคที่ 3 ร่วมกับปตท.สผ.น้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติให้เห็นผลเป็นรูปธรรม โดยบูรณาการองค์ความรู้และความร่วมมือเพื่อพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อใช้เป็นต้นแบบการดำเนินโครงการ และเป็นแหล่งถ่ายทอดองค์ความรู้และวิธีปฏิบัติการทำการเกษตรทฤษฏีใหม่ ให้หน่วยทหาร กำลังพลและครอบครัว รวมถึง ผู้ที่เข้ามาบำบัดยาเสพติดในหน่วยทหาร โรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง ได้มาเรียนรู้ พัฒนาเป็นอาชีพเสริม  

 

พ.ท.กิตติ  สุวรรณเจริญ ผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 104 เปิดเผยว่า โครงการศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ได้ริเริ่มเมื่อเดือนตุลาคม 2552 เพื่อส่งเสริมให้กำลังพลและครอบครัวภายในหน่วยที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ รายรับไม่พอรายจ่าย มาร่วมกันทำ เป็นต้นแบบในการพัฒนาอาชีพเสริมแก่กำลังพลและครอบครัว โดยนำผลกำไรที่ได้จากดำเนินการจัดตั้งเป็นกองทุนต่าง ๆ เช่นกองทุนสวัสดิการเพื่อการศึกษาบุตร สวัสดิการแก่กำลังพลและครอบครัว

การดำเนินงานได้เริ่มจากปรับปรุงที่ว่างภายในหน่วยเนื้อที่ 1,00 ไร่ เพื่อจัดทำโครงการเศรษฐกิจพอเพียง และปรับปรึงอาคารกองร้อยฝึกเดิมจัดทำเป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ดำเนินการสาธิตทางการเกษตร ประสานความร่วมมือจากหน่วยงานราชการและเอกชน ปตท.สผ. ดำเนินโครงการต่าง ๆ 19 โครงการ อาทิ การเลี้ยงโคเนื้อ การเลี้ยงกบ การเลี้ยงหมูป่า การทำปุ๋ยไส้เดือน ผลิตน้ำส้มจากควันไม้ การปลูกผักปลอดสารพิษ การเลี้ยงปลา การเลี้ยงไก่ไข่ การเลี้ยงหมูหลุม การทำข้าวนาโยน โรงสีข้าวชุมชน โครงการเลี้ยงไก่เนื้อ-ไก่พื้นบ้าน เลี้ยงเป็ดเนื้อ ปุ๋ยหมักชีวภาพ ผลิตEM BALL โครงการเลี้ยงเป็ดไข่ ปลูกไผ่ในที่ว่าง เลี้ยงจระเข้ และโครงการเครื่องอัดฟาง

 

ขณะนี้การกำเนินโครงการต่าง ๆ มาถึงช่วงการเก็บผลผลิตที่ได้จากการดำเนินการ โดยนำผลกำไรที่ได้รับ มาพัฒนาคุณภาพชีวิตทหารกองประจำการ และนำมาตั้งกองทุนสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือกำลังพลในด้านต่าง ๆ รวมถึงพัฒนาองค์ความรู้เพื่อเผยแพร่แก่ประชาชนผู้สนใจต่อไป

แสดงความคิดเห็น