ภาคประชาชนระดมสมองขับเคลื่อนชุมชนพึ่งตัวเอง

วันที่ 21 ธันวาคม 2554 ที่ห้องประชุม 741 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการสนับสนุนการเมืองภาคประชาชน ( จังหวัดจัดการตนเอง )  ได้สัมมนาเครือข่ายชุมชนคนพิษณุโลก สัมมนาเรื่องจังหวัดจัดการตนเอง การปรับตัวสู่ประชาคมอาเซียน เพื่อแสวงหาแนวทางการปรับตัวของชุมชน ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง และแลกเปลี่ยนความเคลื่อนไหวในการจัดการตนเองของชุมชน คณะทำงาน ได้เชิญนพ.พลเดช  ปิ่นประทีป อดีตรมช.กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มาร่วมแสดงความคิดเห็น

 

นางรุ่งกานต์  ศรลัมภ์ คณะทำงานเคลื่อนไหวทางนโยบาย คณะกรรมการสนับสนุนการเมืองภาคประชาชน เปิดเผยว่า วันนี้เป็นการจัดเวทีให้ประชาชนคนพิษณุโลกมาร่วมกันคิดว่าเราจะร่วมกันเดินหน้าต่ออย่างไรสำหรับคนพิษณุโลก เพื่อรองรับประชาคมเสรีอาเซียน โดยเชิญบุคคลที่จะเป็นตัวแทนภาคประชาชนที่ได้เข้าไปสู่ระดับประเทศ นพ.พลเดช  ปิ่นประทีป อดีตรมช.กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มาร่วมจูนแนวคิดของคนพิษณุโลก ที่มีจิตสำนึกรักบ้านเกิด ว่าเมืองพิษณุโลกนับจากนี้ การเดินหน้าต่อ ปัญหาสังคม ปัญหาต่าง ๆ ที่จะรองรับการเป็นเมืองเปิดรองรับประชาคมเสรีอาเซียน จะเดินหน้าไปอย่างไร

นางรุ่งกานต์ เผยต่อว่า การขับเคลื่อนในทางการเมือง ภาคราชการ พวกเรามองว่า มาแล้วก็ไป นโยบายที่ขัลเคลื่อนโดยภาคการเมืองและราชการ เมื่อมาแล้วก็ไป แต่คนพิษณุโลกที่อยู่ในท้องถิ่นจะใช้ชีวิตอยู่ต่อไป อะไรที่เกิดขึ้นต่อไป คนที่รองรับคือคนพิษณุโลก วันนี้ จึงมาแสวงหาความร่วมมือคนพิษณุโลกว่าเรามาจัดการบ้านเมืองด้วยตนเองกันอย่างไร

 

 

วันนี้ เรามีเครือข่ายภาคประชาชน เครือข่ายสุขภาพ เครือข่ายสตรี และมีทุนทางสังคม มีนักวิชาการในสถาบันการศึกษา ทนายความ ที่มีความรู้ในพื้นที่พิษณุโลกมาก จึงมาเปิดเวทีความคิดกันว่าเราจะเติบโตไปอย่างไร ในท่ามกลางการปรับเปลี่ยนของสังคม อนาคตนับจากนี้ หลังจากการขับเคลื่อนการเมืองภาคประชาชน น่าจะมีการเชื่อมโยงได้สำหรับคนพิษณุโลก เพราะเราจุดที่เป็นคนพิษณุโลกร่วมกัน มีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เป็นต้นแบบ มีพระพุทธชินราชอยู่ในใจ ก็เป็นจุดแข็งสำหรับการผนึกกำลังร่วมกันพัฒนาเมืองพิษณุโลกต่อไป

แสดงความคิดเห็น