สร้างจิตสำนึกนร.เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

เวลา 09.00 น.23 ธันวาคม 2554 ที่ห้องประชุมสุนทรธรรมทาน โรงเรียนเทคนิคพณิชยการพิษณุโลก อ.เมือง จ.พิษณุโลก พล.ต.ท.ธนากร  ศิริอัฐ ผู้บัญชาการ กองบัญชาการตำรวจสันติบาล พล.ต.ต.ธรรมนูญ  เพชรบุรีกุล ผบก.ภ.จว.พิษณุโลก เปิดโครงการฝึกอบรมสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ให้แก่นักเรียนชั้นปวส.ปี 1-2 จำนวน 100 คน ที่หน่วยตำรวจสันติบาลจังหวัดพิษณุโลก ได้ดำเนินการฝึกอบรมขึ้น เพื่อปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

 

พล.ต.ท.ธนากร  ศิริอัฐ ผู้บัญชาการ กองบัญชาการตำรวจสันติบาล เปิดเผยว่า กองบัญชาการตำรวจสันติบาล เป็นหน่วยงานหนึ่งในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีหน้าที่เกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐ พร้อมทั้งดำเนินการพิทักษ์รักษาปกป้องไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และธำรงไว้ซึ่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

 

การฝึกอบรมโครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์โดยตำรวจสันติบาลพิษณุโลกให้แก่นร.ครั้งนี้ เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกและค่านิยมให้กับประชาชนมีความเคารพรัก เทิดทูนและปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม โดยจัดเป็นเครือข่ายภาคประชาชนครอบคลุมทุกสาขาอาชีพ เสริมสร้างความเข้มแข็งและสนับสนุนกลุ่มเครือข่ายที่แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และต่อต้านภัยคุกคามต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และส่งเสริมให้ประชาชนดำรงชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงและปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดี

 

แสดงความคิดเห็น