มอบ50,000 บาทให้ทายาทผู้เสียชีวิตจากน้ำท่วม

วันที่ 23 ธันวาคม 2554   ที่ห้องประชุม POC ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก นางปราณี สริวัฒน์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 17   มอบเงินกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี รายละ 50,000 บาท ให้แก่ทายาทผู้เสียชีวิตจากน้ำท่วม จำนวน 6 รายของจังหวัดพิษณุโลก(เพิ่มเติม)  เป็นราษฎรในพื้นที่อำเภอพรหมพิราม จำนวน  2 ราย และอำเภอบางระกำ จำนวน 3ราย และอำเภอบางกระทุ่ม จำนวน 1 ราย   ซึ่งจากสถานการณ์อุทกภัยที่ผ่านมาจังหวัดพิษณุโลก มีผู้เสียชีวิตจากเหตุอุทกภัยทั้งสิ้น 23 ราย และได้มีการมอบเงินช่วยเหลือจากกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบ    สาธารณภัยในบางส่วนก่อนหน้านี้แล้ว

ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี  กล่าวว่า  รัฐบาลมีความห่วงใยต่อพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยและมอบหมายให้ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี นำความห่วงใยของรัฐบาลมาให้กับประชาชน ขณะเดียวกันจะนำปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนไปแก้ไขโดยเร็วและต่อเนื่อง ทางรัฐบาลของแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์น้ำท่วม ขอให้กำลังใจแก่ทาบาทผู้เสียชีวิต    ทุกคนขอให้สู้ชีวิตต่อไปอย่าได้ท้อถอยและขณะนี้เหตุการณ์ต่างๆได้กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วขอให้พี่น้องประชาชนได้ประกอบอาชีพทำมาหากินกันอย่างปกติสุข  และรัฐบาลยังได้มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงทุกกระทรวง  ได้ติดตามเร่งรัดการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยครัวเรือนละ 5,000 บาท    ให้ทุกจังหวัดมีการจ่ายเงินช่วยเหลือให้เสร็จสิ้นภายในเดือนนี้

สำหรับจังหวัดพิษณุโลก  มีจำนวนครัวเรือนที่ได้รับการจ่ายเงินการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยครัวเรือนละ 5,000 บาท ทั้งสิ้น 19,073 ราย  จ่ายเงินแล้ว 18,151 ราย ค้างจ่าย 922 ราย  ระงับการจ่าย 103 ราย เนื่องจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงใหม่ ไม่เข้าตามหลักเกณฑ์

แสดงความคิดเห็น