โอสถสภาใจดีช่วยสร้างซ่อมบ้านน้ำท่วม

ที่ห้องประชุมที่ทำการปกครองจังหวัดพิษณุโลก  นายปรีชา  เรืองจันทร์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ “ซ่อมและสร้างบ้านให้แก่ผู้ประสบภัย” ซึ่งบริษัทโอสถสภา จำกัด ร่วมกับจังหวัดพิษณุโลก ให้ความช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบอุทกภัยที่บ้านเรือนได้รับความเสียหายบางส่วน ซึ่งการช่วยเหลือจากภาครัฐยังไม่เพียงพอ ทั้งนี้เพื่อฟื้นฟู เยียวยา ผู้ประสบอุทกภัยให้สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติ

โดยบริษัทโอสถสภา จำกัด ได้มีการจัดงบประมาณ 50 ล้านบาทให้กับรัฐบาลดำเนินโครงการ “บ้านโอสถานุเคราะห์” ในพื้นที่ 5 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร ซึ่งในโครงการดังกล่าวจังหวัดพิษณุโลก ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ เพื่อดำเนินการซ่อมและสร้างบ้านแก่ผู้ประสบภัย จำนวน 3 ล้านบาท  พื้นที่เป้าหมายดำเนินการในอำเภอชาติตระการ ที่บ้านเทิดไทย ตำบลบ่อภาค  จำนวน 15 หลัง ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงกับปัญหาดินโคลนถล่ม จำเป็นจะต้องย้ายบ้านไปอยู่ที่แห่งใหม่ที่ปลอดภัยกว่า  และซ่อมบ้านเรือนราษฎรที่ได้รับความเสียหายบางส่วนในพื้นที่อำเภอบางระกำ จำนวน 12 หลัง และจัดสร้างบ้านตัวอย่าง แบบบ้านลอยน้ำจำนวน 1 หลัง  ที่บ้านคลองปลากราย ตำบลบางระกำ

โดยหน่วยที่เข้าร่วมบูรณาการในการปฏิบัติงานในพื้นที่ในการซ่อมและสร้างบ้านให้กับผู้ประสบอุทกภัย จะเป็นกำลังจากหน่วยทหารช่างจากกองทัพภาคที่ 3 ดำเนินการในพื้นที่อำเภอชาติตระการ  และสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก โดยดำเนินการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เป้าหมายทั้งสองอำเภอ ซึ่งขณะนี้มีการออกแบบบ้านตรงกับความต้องการของราษฎรในลักษณะปลูกบ้านต้องตามใจผู้อยู่ และพร้อมเริ่มดำเนินการซ่อมและสร้างบ้านในโครงการแล้ว  โดยผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก กำหนดให้มีพิธียกเสาเอกบ้านในโครงการทั้งสองอำเภอในวันที่ 9 มกราคม 2555 ส่วนในการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุก่อสร้าง ให้อำเภอพื้นที่ เป็นแม่งานในการประสานกับฝ่ายจัดการก่อสร้างในแต่ละพื้นที่ โดยให้ดำเนินงานอิงกับระเบียบราชการ เพื่อความโปร่งใสในการดำเนินงาน

แสดงความคิดเห็น