ถนนเด็กเดินเวทีสร้างสรรค์จินตนาการเด็ก

เย็นวันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2555  นายเจน รัตนพิเชฏฐชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดกิจกรรมถนนเด็กเดินจังหวัดพิษณุโลกประจำเดือนกุมภาพันธ์ ณ บริเวณริมแม่น้ำน่าน หน้าวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก ซึ่งจังหวัดพิษณุโลกโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสและเปิดพื้นที่ให้กับเด็กและเยาวชนได้ทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์เป็นประโยชน์ ตามความรู้ ความสามารถและทักษะของตนเอง โดยมีผู้ใหญ่คอยให้การสนับสนุนส่งเสริมโดยยึดเด็กเป็นศูนย์กลาง ซึ่งเด็กและเยาวชนจะเกิดกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาตนเองจนก้าวไปสู่การเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของสังคม

กิจกรรม “ถนนเด็กเดิน” ของจังหวัดพิษณุโลก นอกจากเป็นกิจกรรมสร้างสรรค์และเปิดพื้นที่ดีๆสำหรับเด็กและเยาวชนแล้ว ยังเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีและสร้างความอบอุ่นแก่ครอบครัว รวมทั้งสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในด้านการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลจากยาเสพติดอีกด้วย โดยจะมีขึ้นในวันเสาร์แรกของทุกเดือน มีกิจกรรมที่เด็กๆนำมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน อาทิ ด้านศิลปะ ดนตรี การประกวดร้องเพลง การประกอบอาหารและทำขนม วาดภาพระบายสี และกิจกรรมบันเทิงมากมาย

แสดงความคิดเห็น