โขนนักเรียนสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย

ที่สนามโรงเรียนมัธยมสาธิต มหาวิทยาลัยนเรศวร อ.เมือง จ.พิษณุโลก ได้มีการแสดงโขนตามพระเสาวนีย์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ครั้งที่ 2 ตอน “ฉลองบาทรามราชจักรี” เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรมทางการแสดงโขน ส่งเสริมให้นักเรียนมีโอกาสได้รับการฝึกทักษะศิลปะทางการแสดงโขนและสนับสนุนให้นักเรียนได้มีประสบการณ์ทางด้านการแสดงโขน โดยการแสดงในครั้งนี้เป็นมีนักเรียนในระดับชั้นมัธยมต้นของโรงเรียนมัธยมสาธิต มหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน 36 คนเป็นผู้แสดง ซึ่งผ่านการฝึกอบรมจากวิทยากรของวิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย มาตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม ที่ผ่านมาร่วมระยะเวลากว่า 1 เดือนที่นักเรียนทั้ง 36 คน พยายามฝึกฝนจนเกิดการแสดงในครั้งนี้ขึ้น

สำหรับการแสดงโขนเป็นการแสดงที่สำคัญอย่างหนึ่งของไทย ในสมัยก่อนผู้ที่มีโขนนั้นจะเป็นพระมหากษัตริย์หรือพระบรมวงศานุวงศ์และขุนนาง ผู้ที่ฝึกหัดโขนนั้นเป็นคนในสังกัดของเจ้านายที่ตนเองได้สังกัดอยู่ แต่ในปัจจุบันการฝึกโขน หรือการแสดงโขนจะมีผู้ที่อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมทางการแสดง คือ กรมศิลปากร หากการฝึกโขนและการแสดงโขนสามารถเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนก็จะเป็นผลดีกับนักเรียนที่มีโอกาสได้ฝึกหัดการแสดงโขน เป็นการส่งเสริมนักเรียนให้รู้จักคุณค่า เห็นความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมของไทยเพิ่มมากขึ้น ซึ่งในการฝึกหัดโขนจะต้องฝึกปฏิบัติตามบทบาทที่ได้รับ คือ พระ ยักษ์ ลิง เพื่อให้มีความชำนาญทางการแสดง          ซึ่งปัจจุบันนี้จะพบเห็นการแสดงโขนไม่มากนัก แสดงให้เห็นว่าการแสดงโขนเป็นศิลปวัฒนธรรมประจำชาติที่ต้องได้รับการอนุรักษ์และสืบทอดการฝึกโขนและแสดงโขน โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวรเห็นความสำคัญ  ในการอนุรักษ์ศิลปะการแสดงแขนงนี้ไว้ โดยทำการสอนให้นักเรียนได้ทราบถึงหลักการและวิธีการในการฝึกหัดโขน นอกจากนี้ยังเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ทางการแสดงให้กับนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แสดงความคิดเห็น