รณรงค์ชาวนางดเผาตอซังข้าว

วันที่ 22 มีนาคม 2555  นายมนต์ชัย  วิวัฒน์ธนาตย์  อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดงานรณรงค์และประชาสัมพันธ์งดการเผาตอซังเพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อน พร้อมด้วยนายรัตนะ สวามีชัย เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก นายเพียง พรมสงฆ์ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินพิษณุโลก ที่บริเวณแปลงนา หมู่ที่ 7 ตำบลดอนทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรได้ปรับเปลี่ยนทัศนคติเกี่ยวกับการจัดการตอซังพืชโดยงดการเผา ซึ่งการไถกลบตอซังพืชในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยบรรเทาภาวะโลกร้อนได้ทางหนึ่ง ประกอบกับกรมพัฒนาที่ดิน มีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนาฟื้นฟูดินให้มีสภาพเหมาะสมกับการปลูกพืช จึงได้นำเอาผลิตภัณฑ์ชีวภาพจากสารเร่งซุปเปอร์ พด.2 เข้ามาร่วมกับการไถกลบตอซังในครั้งนี้ นอกจากนี้ยังกำหนดให้มีการปลูกปอเทืองหลังการไถกลบ เพื่อเป็นการเสริมให้ดินมีคุณภาพที่ดีขึ้น ลดการใช้ปุ๋ยเคมี ลดต้นทุนการผลิตและสนับสนุนการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติเกษตรอินทรีย์อีกด้วย

นายรัตนะ สวามีชัย เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า ผลเสียที่เกิดจากการเผาตอซังพืชที่สำคัญ คือ ดินสูญเสียโครงสร้างที่เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของพืช ในทางกลับกันการไถกลบตอซังจะช่วยให้ดินมีโครงสร้างที่เหมาะสม เพิ่มธาตุอาหารพืชให้กับดิน จึงอยากรณรงค์ให้เกษตรกรงดการเผาตอซังเพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อน และมีประโยชน์ต่อเกษตรกร

 

แสดงความคิดเห็น