ทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ร่างอาจารย์ใหญ่

เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์  มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ร่างอาจารย์ใหญ่โดยมี ดร.สุชาติ   เมืองแก้ว   รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธาน พร้อมทั้ง คณาจารย์ บุคลากร ญาติท่านอาจารย์ใหญ่ และนิสิตสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ  เข้าร่วมงานพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ร่างอาจารย์ใหญ่ในปีนี้มีร่างอาจารย์ใหญ่ที่นำขึ้นเรียนจำนวน ๕๑ ร่าง พิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ร่างอาจารย์ใหญ่ จัดขึ้นเพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกด้านคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่บุคลากรและนิสิตสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพที่ได้ศึกษาจากร่างอาจารย์ใหญ่โดยคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์จะจัดพิธีดังกล่าวก่อนเปิดภาคการศึกษาเป็นประจำทุกปี ณ อาคารปฎิบัติการกายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

แสดงความคิดเห็น