อบจ.ใกล้ชิด ร่วมคิด ร่วมพัฒนาเพื่อชาวประชาพิษณุโลก

มอบของ

น.ส.วีรี ฐิติปุญญา เลขานุการนายก อบจ.พิษณุโลก เป็นประธานเปิดโครงการ อบจ.ใกล้ชิด ร่วมคิด ร่วมพัฒนาเพื่อชาวประชาพิษณุโลก โดยมี คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ อบจ.พิษณุโลก ร่วมพิธีเปิด ณ ศาลาการเปรียญวัดย่านยาว ม.3 ต.โคกสลุด อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก

อบจ.พิษณุโลก จัดโครงการ “อบจ.ใกล้ชิด ร่วมคิด ร่วมพัฒนา เพื่อชาวประชาพิษณุโลก” เพื่อเป็นการให้บริการในเชิงรุกแก่พี่น้องประชาชน เป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานราชการกับประชาชน  อีกทั้งเป็นการรับทราบปัญหา ความต้องการของประชาชนในพื้นที่โดยตรง และเป็นการทำความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ตามภารกิจของ อบจ.พิษณุโลก อีกทางหนึ่งด้วย ตลอดจนนโยบายของ อบจ.พิษณุโลก ให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบ ซึ่งจะเป็นผลดีต่อพี่น้องประชาชน และสามารถแก้ปัญหาความเดือดร้อนตรงตามความต้องการของประชาชน ได้อย่างทันท่วงที และรวดเร็ว จัดโครงการในครั้งนี้ อบจ.พิษณุโลก ได้มอบถุงน้ำใจให้ประชาชน อ.บางกระทุ่ม จำนวน 200 ชุด เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระด้านค่าใช้จ่ายในการครองชีพ

/////

แสดงความคิดเห็น