ให้ชุมชนร่วมจัดการน้ำท่วม-ภัยแล้งอย่างยั่งยืน

ที่ห้องประชุม 741 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก นายชูเกียรติ  มุทธากาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานในการประชุมโครงการจัดการน้ำชุมชนเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง น้ำท่วม ในพื้นที่นอกเขตชลประทานโดยชุมชนอย่างยั่งยืน 84 แห่ง เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554

 

สำหรับโครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการดำเนินงานในด้านต่างๆรวมถึงการปรับปรุงจัดการน้ำในระดับเมืองและรำดับชุมชน โดยใช้ข้อมูลดาวเทียมและข้อมูลน้ำจากสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โดยการนำเทคโนโลยี และ ระบบข้อมูลเข้าไปแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินสาธารณะ  ป้องกันภัยแล้ง  และน้ำท่วมนอกเขตชลประทาน โดยจะนำร่องที่บ้านหนองหญ้าปล้อง  หมู่   6  ตำบลชมพูอำเภอเนินมะปราง  จังหวัดพิษณุโลก ที่นอกจากจะเป็นพื้นที่ประสบกับน้ำป่าไหลหากแล้วยังอยู่นอกเขตชลประทาน จึงไม่สามารถบริหารจัดการน้ำได้ที่สำคัญราษฎรมีการบุกรุกพื้นที่สาธารณะ จนคลองธรรมชาติหายไปนานกว่า 20ปี

 

กระทรวง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จึงร่วมกับกระทรวงมหาดไทยจะนำเทคโนโลยี และระบบข้อมูล อาทิ ภาพถ่ายจากดาวเทียมระบบเตือนภัยจากพายุ และ ระบบโทรมาตร มาช่วยในการจัดการน้ำชุมชนเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง น้ำท่วมอย่างยั่งยืน  โดยจะขุดสระขนาดเล็กให้มีขนาดกักเก็บน้ำตามความเหมาะสมของแปลงเกษตรควบคู่กับการรังวัดที่ดินสาธารณะคลองตะไก้ ก่อนขุดลอก ให้มีความกว้าง และลึกมากขึ้น  พร้อมประตูระบายน้ำ 5 จุดเพื่อระบายน้ำในช่วงฤดูน้ำหลากและกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการเกษตรและเลี้ยงสัตว์ในช่วงฤดูแล้งซึ่งหลังจากนี้หน่วยงานที่รับผิดชอบจะได้ลงพื้นที่สำรวจและจัดเก็บข้อมูลพร้อมชี้แจงและจัดทำประชาคมร่วมกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ต่อไป

 

แสดงความคิดเห็น