รักษาเสถียรภาพราคายาง

ที่ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก ศาลากลางจังหวัด นายชัยโรจน์  มีแดง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง โดยคณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดพิษณุโลก เจ้าหน้าที่จากสำนักงาน เกษตรและสหกรณ์จังหวัด เกษตรจังหวัด สหกรณ์จังหวัด สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัด และ ผู้แทนสถาบันเกษตรกร เข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติของสถาบันเกษตรกร และพร้อมที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายางในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งในที่ประชุมได้หารือพร้อมวางมาตรการร่วมกันในการกำหนดคุณสมบัติของกลุ่มเกษตรกร  หลังพบปัญหาด้านคุณสมบัติจำนวนมากจนต้องขยายเวลาในการรับสมัครออกไปอีก  60 วันคงมีเพียงสหกรณ์การเกษตรยางพาราจังหวัดพิษณุโลกแห่งเดียวที่ผ่านการอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการได้  ทั้งนี้  หลักเกณฑ์สำคัญที่เป็นตัวชี้วัด  นอกเหนือจากผลกำไร  ขาดทุนซึ่งดูจากแผนธุรกิจแล้วจะพิจารณาถึงความโปร่งใสการสร้างความเข้าใจกับประชาชนที่อยู่บริเวณโดยรอบที่รวบรวมยางพารา และการตระหนักถึงสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ

 สำหรับโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง เป็นโครงการที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและได้อนุมัติโครงการฯ ตามที่คณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) เสนอ โดยสนับสนุนสินเชื่อปลอดดอกเบี้ยให้แก่สถาบันเกษตรกร เพื่อซื้อยางจากสมาชิก นำมาแปรรูป และเก็บรักษา เพื่อชะลอการออกสู่ตลาดในช่วงที่ราคายางผันผวน รวมทั้งเพื่อพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรในการรักษาเสถียรภาพราคายาง โดยสนับสนุนวงเงินใช้รับซื้อน้ำยางสด ยางแผ่นดิบ ยางก้นถ้วยมาแปรรูป หรือส่งขายให้องค์การสวนยางนำไปแปรรูปเป็นน้ำยางข้น ยางแผ่นรมควัน ยางแท่งรมควันอัดก้อน ทำให้สถาบันเกษตรกร องค์การสวนยาง สามารถเก็บรักษายางไว้ได้ เพื่อรอจำหน่วยเมื่อราคาเหมาะสม หรือสิ้นสุดโครงการ ซึ่งมีระยะเวลาดำเนินงานของโครงการตั้งแต่มกราคม 2555-31 มีนาคม 2556 ล่าสุดมี    สถาบันการเกษตรจำนวน429  แห่งจาก 41 จังหวัด  เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกร  และสกย. อนุมัติแล้ว 372 สถาบัน  ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาอีก 54  สถาบัน

สำหรับสถาบันเกษตรกรใดสนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถสอบถามรายละเอียดและยื่นใบสมัครได้ที่สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางทุกพื้นที่ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2556

แสดงความคิดเห็น