อบจ.พิษณุโลกเปิดโครงการประชุมสัมมนาผู้นำชุมชน

ส่งเสริมชุมชน
วันที่ 13 กรกฎาคม 2555 นายสุรินทร์ ฐิติปุญญา นายก อบจ.พิษณุโลก เป็นประธาน เปิดโครงการประชุมสัมมนาผู้นำชุมชนและอาสาสมัครสาธารณสุขเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพในชุมชน โดยมี ดร.จิรัฎฐ์ สันติวงษ์สกุล รองนายก อบจ.พิษณุโลก กล่าวรายงาน พร้อมด้วย น.ส.วีรี ฐิติปุญญา เลขานุการนายก อบจ.พิษณุโลก และคณะผู้บริหาร ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน ณ ศาลาประชาคม อ.เมือง จ.พิษณุโลก พร้อมมอบสารเคมีป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกให้กับ สนง.สาธารณสุข จ.พิษณุโลก
   นายสุรินทร์ ฐิติปุญญา นายก อบจ.พิษณุโลก กล่าวว่า การทำงานของบุคลากรด้านส่งเสริมสุขภาพในชุมชนและงานด้านสาธารณสุข ยังแบกรับภาระที่สำคัญอย่างมาก และยังมีความเข้าใจว่าการป้องกัน รักษาสุขภาพให้รอดพ้นจากโรคภัยไข้เจ็บ เป็นหน้าที่เฉพาะของบุคลากรด้านสาธารณสุขเท่านั้น ย่อมแสดงให้เห็นว่าการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่างๆของชุมชน ยังขาดความเข้มแข็ง ขาดการบูรณาการซึ่งกันและกัน ดังนั้น การทำให้ชุมชนมีความสำเร็จตามสุขภาพวะที่ดีได้ ควรจะต้องเพิ่มบทบาทการมีส่วนร่วมของหน่วยงาน ภาคส่วนต่างๆและภาคประชาชนในชุมชน อบจ.พิษณุโลก เป็นภาคส่วนหนึ่งที่มีหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากร และองค์ความรู้บูรณาการ ให้มีการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคและสุขภาพที่ดีแก่พี่น้องประชาชน
 เพื่อส่งเสริมให้ผู้นำชุมชน และ อสม.ในพื้นที่ได้มีบทบาทร่วมกับประชาชน แบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพภายในชุมชนของตนเอง และช่วยให้ระบบบริการด้านสุขภาพและชุมชนมีความเข้มแข็ง เกิดการเชื่อมโยงการบูรณาการ ระบบบริการสุขภาพในทุกมิติตามที่องค์การอนามัยโลกได้แนะนำไว้  ดังนั้น กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต อบจ.พิษณุโลก จึงได้จัดโครงการประชุมสัมมนาผู้นำชุมชนและอาสาสมัครสาธารณสุขเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพในชุมชน ขึ้น โดยมี ผู้นำชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในงานสาธารณสุข ร่วมอบรมจำนวนทั้งสิ้น  270 คน มีกิจกรรม การบรรยายในหัวข้อ “สถานการณ์ด้านสุขภาพของประชาชนในชุมชน”    “บทบาทหน้าที่ของผู้นำ อาสาสมัครสาธารณสุขฯ”    “การจัดสรรและเบิกจ่ายค่าป่วยการ(ค่าตอบแทน) อสม.”   พร้อมกันนี้ นายสุรินทร์ ฐิติปุญญา นายกอบจ.พิษณุโลก เป็นประธานมอบสารเคมีป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกให้กับ สนง.สาธารณสุข จ.พิษณุโลก โดยมี นายมานัส เรือนเหลือ หน.กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สนง.สาธารณสุข จ.พิษณุโลก รับมอบ เพื่อนำไปดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ จ.พิษณุโลกต่อไป
////

แสดงความคิดเห็น