รณรงค์ รักษ์ รู้ สู้ภัยธรรมชาติด้านประมง

เมื่อเวลา 10.00 น.ของวันที่  14 ก.ค.2555  ที่สวนชมน่านเฉลิมพระเกียรติ อ.เมือง จ.พิษณุโลก นายธรรมรัต หวั่งหลี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย ดร.วิมล จันทรโรทัย อธิบดีกรมประมง ได้ร่วมเปิดโครงการโครงการรณรงค์สร้างความตระหนัก รักษ์ รู้ สู้ภัยธรรมชาติด้านประมง เพื่อสนองตอบแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่มุ่งให้ประชาชนในชาติ อยู่ดี มีสุข ไม่มีทุกข์ ยากเข็น

โดยทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้น้อมรับพระราชดำรัส จึงได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้น พร้อมทั้งเห็นว่าในสภาพปัจจุบันสัตว์เศรษฐกิจน้ำจืด อยู่ในสภาพที่ลดลงอย่างมาก บางชนิดเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์สาเหตุหลักเกิดจากผลกระทบของมหาอุทกภัย รวมไปถึงความต้องการทรัพยากรสัตว์น้ำที่มีปริมาณมากขึ้น จนธรรมชาติผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการ จึงได้จัดโครงการนำร่อง 3 จังหวัดคือ พิษณุโลก พิจิตร และสุโขทัย ขึ้นเพื่อเป็นการรณรงค์สร้างความตระหนักให้กับประชาชน ได้มีความรู้และแนวทางที่จะอนุรักษ์ระบบนิเวศและทรัพยากรสัตว์น้ำจืดให้คงอยู่อย่างยืน พร้อมทั้งเพื่อพัฒนาเกษตรกรเลี้ยงปลาน้ำจืดให้มีผลผลิตที่ดีและสมบูรณ์ และเพื่อช่วยสร้างความมั่นใจให้ประชาชนได้สามารถรับมือภัยธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้นอีในอนาคต โดยการรณรงค์และประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชน ได้มีส่วนร่วมในการฟื้นฟูระบบนิเวศน์ต้นน้ำ และอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำเพื่อเป็นแหล่งอาหารที่ยั่งยืน

 

โดยกิจกรรมโครงการรณรงค์สร้างความตระหนัก รักษ์ รู้ สู้ภัยธรรมชาติด้านประมง ในวันนี้ได้มีการปล่อยพันธุ์ปลาลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ จำนวน 700,000 ตัว แบ่งเป็นจังหวัดพิษณุโลก 300,000 ตัว พิจิตร และสุโขทัย จังหวัดละ 200,000 ตัว การจัดนิทรรศการโครงการพระราชกรณียกิจพระอัจฉริยภาพกว้างไกล น้ำพระราชหฤทัยสู่ปวงประชา และการจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร ซึ่งบรรยากาศภายในงานมีประชาชนมาร่วมปล่อยปลาและร่วมงานนิทรรศการจำนวนมาก

แสดงความคิดเห็น