วางแนวทางแก้ไขปัญหาจราจรเขตเมืองพิษณุโลก

เมื่อวันที่  24 กรกฎาคม 2555 ที่ผ่านมา ที่ห้องประชุม 741 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก นายวิรุฬห์  อัคคะ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพิษณุโลกร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดระบบการจราจรทางบกของจังหวัดพิษณุโลก เพื่อร่วมกันทบทวนผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทด้านการขนส่งและจราจรในภูมิภาค พร้อมหารือแนวทางในการแก้ไขและคลี่คลายปัญหาการจราจรในเขตเมืองพิษณุโลก

วิรุฬห์ อัคคะ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพิษณุโลก

 

สำหรับแผนแม่บทด้านการขนส่งและจราจรในภูมิภาค จังหวัดพิษณุโลก สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรได้ทำการศึกษาและจัดทำแผนขึ้นเมื่อปี 2550 พร้อมทั้งได้จัดตั้งศูนย์วิชาการจัดระบบการจราจรและขนส่งภาคเหนือตอนล่างขึ้นโดยมีมหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลกเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการแผนแม่บท

พล.ต.ต.ธรรมนูญ  เพชรบุรีกุล ผบก.ภ.จว.พิษณุโลก
พล.ต.ต.ธรรมนูญ เพชรบุรีกุล ผบก.ภ.จว.พิษณุโลก

สำหรับจังหวัดพิษณุโลกมีแผนแม่บทอยู่ 7 แผนงาน รวม 48 โครงการ จำแนกเป็นแผนงานด้านการจราจรและขนส่งสำหรับการแก้ไขและป้องกันปัญหาการจราจรและขนส่งภายในจังหวัด จำนวน 14 โครงการ มีหน่วยงานหลักในการดำเนินการ 5 หน่วยงาน แผนงานด้านการพัฒนาระบบขนส่งที่เชื่อมโยงโครงข่ายการเดินทางขนส่งทุกรูปแบบ เพื่อให้เกิดการพัฒนาเมืองน่าอยู่ จำนวน 5 โครงการ มีหน่วยงานหลักในการดำเนินการ 3 หน่วยงาน แผนงานด้านการจราจรและขนส่งเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจ จำนวน 2 โครงการ มีหน่วยงานหลักในการดำเนินการ 2 หน่วยงาน แผนงานด้านการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมือง จำนวน 18 โครงการ มีหน่วยงานหลักในการดำเนินการ 2 หน่วยงาน แผนงานด้านความปลอดภัยของระบบการคมนาคมขนส่งทุกรูปแบบ จำนวน 18 โครงการ มีหน่วยงานหลักในการดำเนินการ 9 หน่วยงาน แผนงานด้านการพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของจังหวัดและการพัฒนาเมืองให้น่าอยู่มีเอกลักษณ์เชิงวัฒนธรรม จำนวน 2 โครงการ มีหน่วยงานหลักในการดำเนินการ 2 หน่วยงาน และแผนงานด้านการพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวของจังหวัดและการพัฒนาเมืองให้น่าอยู่มีเอกลักษณ์เชิงวัฒนธรรม จำนวน 2 โครงการ มีหน่วยงานหลักในการดำเนินการ 1 หน่วยงาน ซึ่งในการดำเนินการของหน่วยงานต่างๆ ตามแผนแม่บทดังกล่าวได้ดำเนินโครงการแล้วเสร็จไปแล้ว 8 โครงการ และอยู่ในระหว่างดำเนินงาน 13 โครงการ ส่วนอีก 27 โครงการยังไม่ได้ดำเนินการ

โดยในระยะสั้นนี้ในที่ประชุมได้มีการมอบหมายให้สำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลกเป็นผู้ดำเนินการในแผนงานด้านการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมือง และมอบหมายให้กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก เป็นผู้รับผิดชอบจัดทำแผนการพัฒนาระบบไฟสัญญาณจราจรในเขตเมืองพิษณุโลก หลังจากนั้นจะให้หน่วยงานที่รับผิดชอบนำแผนดังกล่าวมานำเสนอให้กับคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก จังหวัดพิษณุโลกเพื่อร่วมกันพิจารณากำหนดเป็นแผนแม่บทในการประชุมในครั้งต่อไป

 

แสดงความคิดเห็น