เสวนารู้เท่าทันอุทกภัย

นริศ ปิยพฤทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก

วันที่  25 ก.ค.2555 นายนริศ  ปิยพฤทธิ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ รู้เท่าทัน  อุทกภัยในจังหวัดพิษณุโลก   ณ ห้องกอบแก้ว  โรงแรมวังแก้ว จังหวัดพิษณุโลก  สำหรับจังหวัดพิษณุโลก เป็นจังหวัดที่ประสบเหตุสาธารณภัยอยู่เสมอ  ไม่ว่าจะเป็นภัยธรรมชาติ  อุทกภัย  วาตภัย  ภัยแล้ง  และภัยอื่น ๆ  โดยเฉพาะอุทกภัย  ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันและเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสาธารณภัยดังกล่าว สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก จึงได้จัดโครงการประชาสัมพันธ์สนับสนุนการแก้ไขปัญหาสาธารณภัยและภาวะวิกฤตจังหวัดพิษณุโลกขึ้น เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่สาธารณชน ในการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ต่างๆ อันเกิดจากสาธารณภัยและวิกฤต   และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับมาตรการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของหน่วยงานภาครัฐแก่ประชาชน

มานพ อำพัน ประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก

ทั้งนี้ผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย  ผู้นำท้องถิ่น  ผู้นำท้องที่ ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยในจังหวัดพิษณุโลก  และสื่อมวลชน  จำนวน 50 คน  โดยมีนายบรรดิษฐ์  อินต๊ะ  ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพิษณุโลก  บรรยายเรื่อง  “รู้เท่าทันธรรมชาติของน้ำ”  และ  นายธงชัย  ตั้งเจริญกุล  ข้าราชการบำนาญ กรมประชาสัมพันธ์ เป็นวิทยากรบรรยาย ให้ความรู้ในเรื่อง “การสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ในภาวะวิกฤต”  ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้จะได้นำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับภาวะวิกฤตต่อไป

 

แสดงความคิดเห็น