รร.บ้านกร่างชนะเลิศยุวชนประกันภัย

 ที่ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หรือ คปภ.จังหวัดพิษณุโลก ได้จัดประชุมคณะกรรมการตัดสินผลการประกวดผลงานระดับจังหวัด ตามโครงการยุวชนประกันภัย ประจำปี 2555 โดยมีนางนวลจันทร์  คำหมู่ คลังจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธาน มีผู้แทนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 39  ผู้แทนพาณิชย์จังหวัด ผู้แทนสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินจังหวัด ผู้แทนประชาสัมพันธ์จังหวัด และผู้อำนวยการสำนักงาน คปภ. จังหวัดพิษณุโลกร่วมเป็นคณะกรรมการ ทั้งนี้สำนักงาน คปภ.ได้จัดประกวดโครงการยุวชนประกันภัย ประจำปี 2555 ขึ้นเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการประกันภัยให้กับนักเรียน และครู-อาจารย์ในโรงเรียน/สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษาทั่วประเทศ เป็นการปลูกจิตสำนึกและสร้างรากฐานความรู้ความเข้าใจ ประโยชน์ และความสำคัญของการประกันภัยให้กับเยาวชนได้มีส่วนร่วมช่วยเหลือสังคมโดยสามารถใช้ระบบการประกันภัยที่จำเป็นสำหรับชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์กับตนเอง ครอบครัว ชุมชนและประชาชนทั่วไป อีกทั้งเพื่อให้เยาวชนใช้เป็นข้อมูลในการเลือกแนวทางการศึกษาและการประกอบอาชีพในอนาคต อันจะนำมาซึ่งการพัฒนายกระดับคุณภาพบุคลากรของสังคม และความเจริญเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนของประเทศชาติในอนาคตต่อไป

โดยในปีนี้แบ่งการประกวดออกเป็น 3 ประเภท คือ ประเภทโรงเรียน/สถานศึกษาที่มีผลงานการบูรณาการ การเรียนการสอนด้านการประกันภัยดีเด่น ประเภทครู-อาจารย์ที่รับผิดชอบโครงการ และประเภทนักเรียนที่มีผลงานด้านเรียนและเผยแพร่ความรู้ด้านการประกันภัยดีเด่น โดยรางวัลชนะเลิศแต่ละประเภทจะได้เป็นตัวแทนของจังหวัดพิษณุโลก ไปประกวดในระดับภาคต่อไป ซึ่งผลการพิจารณาและตัดสินของคณะกรรมการมีดังนี้ ประเภทโรงเรียน/สถานศึกษาที่มีผลงานการบูรณาการ การเรียนการสอนด้านการประกันภัยดีเด่น รางวัลชนะเลิศ ได้แก่โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม ได้รับเงินรางวัล 13,000 บาท สำหรับประเภทครู-อาจารย์ที่รับผิดชอบโครงการประเภทโรงเรียน/สถานศึกษาที่มีผลงานการบูรณาการ การเรียนการสอนด้านการประกันภัยดีเด่น รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท และประเภทนักเรียนที่มีผลงานด้านการเรียนและเผยแพร่ความรู้ด้านการประกันภัยดีเด่น แบ่งเป็น 3 ประเภท คือประเภทเพลง ชนะเลิศ ได้แก่โรงเรียนน้ำรินพิทยาคม ประเภทการแสดง ชนะเลิศโรงเรียนหนองพระพิทยาคม ประเภททอล์คโชว์ รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา โดยโรงเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศแต่ละประเภทจะได้เป็นตัวแทนของจังหวัดพิษณุโลก ไปประกวดในระดับภาคต่อไป

 

แสดงความคิดเห็น