จัดกิจกรรม “รวมพลังองค์กรสตรีเทิดไท้องค์ราชินี

 เมื่อเวลา 09.00 น.  วันที่ 10 สิงหาคม 2555 ที่โรงแรมอมรินทร์นคร  เทศบาลนครพิษณุโลกร่วมกับ ชมรมสตรีอาสาพัฒนาเมืองพิษณุโลกรวมพลังจัดกิจกรรม “รวมพลังองค์กรสตรีเทิดไท้องค์ราชินีเนื่องในวันแม่แห่งชาติ” เพื่อร่วมกันเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555
นายบุญทรง แทนธานี นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก กล่าวว่า สำหรับเทศบาลนครพิษณุโลกได้จัดตั้งชมรมสตรีอาสาพัฒนาเมืองพิษณุโลกขึ้น เพื่อให้กลุ่มสตรีได้รวมตัวกันบำเพ็ญประโยชน์ ให้กับสาธารณชนในรูปแบบต่างๆ ปัจจุบันมีสมาชิกจำนวน 427คน   และในปีพ.ศ.2555 นโยบายของรัฐบาลกำหนดให้มีการจัดตั้งกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในระดับตำบล จังหวัดและประเทศขึ้น เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการลงทุน การพัฒนาอาชีพ การสร้างโอกาสในการทำงานและสร้างรายได้ การพัฒนาศักยภาพสตรีในด้านต่างๆ ขณะนี้ในเขตเทศบาลนครพิษณุโลกมีสตรีสมัครเป็นสมาชิกทั้งสิ้น 3,192 คน

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12สิงหาคม 2555 ในวันแม่แห่งชาติ เทศบาลนครพิษณุโลกร่วมกับ ชมรมสตรีอาสาพัฒนาเมืองพิษณุโลกรวมพลังจัดกิจกรรม “รวมพลังองค์กรสตรีเทิดไท้องค์ราชินีเนื่องในวันแม่แห่งชาติ” เพื่อร่วมกันเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ   เพื่อให้สตรีได้ตระหนักถึงบทบาทของสตรีไทยเนื่องใน วันสตรีไทย ในการที่จะทำประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติต่อไป เพื่อให้สมาชิกชมรมสตรีอาสาพัฒนาเมืองและตัวแทนองค์กรพัฒนาบทบาทสตรีได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน

ในการนนี้ได้คัดเลือกสตรีในเขตเทศบาลนครพิษณุโลกที่สมควรได้รับการยกย่องให้เป็นสตรีดีเด่นระดับชุมชนและระดับเทศบาล ประจำปี2555 จำนวน 29 คน เพื่อเป็นเกียรติและขวัญกำลังใจกับผู้ได้รับการคัดเลือก ซึ่งผู้ที่ได้รับโล่เกียรติคุณมีจำนวน 5 คน

 

แสดงความคิดเห็น