ประชุมพระสังฆาธิการ

 

เมื่อเช้าวันที่ 7 ก.ย.2555  ที่วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช ตำบลบึงพระ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พระเดช พระคุณ พระพรหมโมลี เจ้าคณะภาค 5 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมพระสังฆาธิการระดับวัด ตามมติมหาเถรสมาคม มติที่ 143/ 2556 ซึ่งการประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อชี้แจงนโยบายของคณะสงฆ์ เพื่อให้มีทิศทางในการบริหารจัดการวัดให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน เป็นการสร้างองค์ความรู้ ความสามารถ ทัศนคติ และเจตคติทีดี อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มพูนประสิทธิภาพของพระสังฆาธิการ ในด้านการแก้ไขปัญหาอุปสรรค และการประสานงานบริหารงานคณะสงฆ์ โดยมีเจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส และหัวหน้าที่พักสงฆ์ ในเขตการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้นกว่า 300 รูป

ด้านพระธรรมเสนานุวัตร รองเจ้าคณะภาค 5 เจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร กล่าวว่าการประชุมพระสังฆาธิการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้เกิดความเรียบร้อยดีงามในเขตปกครอง โดยยึดหลักการให้ความรู้เกี่ยวกับงานปกครอง การศาสนศึกษา การศึกษาสงเคราะห์ การเผยแพร่ งานสาธารณูปการและการสาธารณสงเคราะห์ตลอดจนเพื่อให้พระสังฆาธิการได้มีความรู้ความเข้าใจในในการบริหารกิจการคณะสงฆ์และสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเกี่ยวกับนโยบายการบริหารกิจการคณะสงฆ์

สำหรับคณะสงฆ์จังหวัดพิษณุโลกแบ่งการปกครองออกเป็น 9 อำเภอ 104 ตำบลมีวัดในเขตปกครองทั้งหมด 756 วัด ได้แบ่งเป็นวัดที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาแล้วจำนวน 272 วัด สำนักสงฆ์ 292 วัด ที่พักสงฆ์ 191 แห่ง และในปี 2555 นี้มีพระภิกษุจำพรรษาทั้งหมด 4,749 รูป สามเณร 770 รูป และอารามิกชน จำนวน 387 คน

แสดงความคิดเห็น