ขับเคลื่อนพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด

วันที่ 10 ก.ย.55  ที่โรงแรมลีลาวดี ปาร์ค แอนด์โฮเต็ล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดพิษณุโลกจัดอบรมโครงการขับเคลื่อนกลไกการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่ รุ่นที่ 1 โดยมีนายนริศ  ปิยพฤทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งการจัดอบรมโครงการดังกล่าวศูนย์อำนวยการและศูนย์ปฎิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดพิษณุโลกจัดขึ้นตามคำสั่งนายกรัฐมนตรีเพื่อขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินไปสู่การปฎิบัติในพื้นที่ให้ปรากฏอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดที่ดำรงอยู่ให้ได้ผลภายในระยะเวลา 1 ปี คือ ปี 2555

 

นริศ ปิยพฤทธิ์ รองผวจ.พิษณุโลก

โดยกำหนดให้ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดในระดับพื้นที่ ซึ่งประกอบด้วย ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัด ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอำเภอและ ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นกลไกหลักในการบูรณาการแผนงาน งบประมาณและประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ดังนั้นเพื่อให้สามารถขับเคลื่อนกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดพิษณุโลกจึงได้จัดอบรมโครงการขับเคลื่อนกลไกการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่ ขึ้น เพื่อให้ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดในพื้นที่ของจังหวัดพิษณุโลกได้เข้าใจบทบาท หน้าที่และแนวทางในการขับเคลื่อนกิจกรรมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพิ่มศักยภาพ กลไก ในการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด ตลอดจนเพื่อบูรณาการการปฎิบัติงานให้เป็นไปตามแนวทางที่เหมาะสมของแต่ละพื้นที่ต่อไป ซึ่งในการจัดอบรมในรุ่นที่ 1 ครั้งนี้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจากศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอำเภอและ ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของอำเภอเมืองพิษณุโลก อำเภอวังทอง อำเภอบางระกำ และอำเภอนครไทย เข้ารับการอบรมจำนวน กว่า 200 คน

 

แสดงความคิดเห็น