สหกรณ์ครูปันผลกำไร 202 ล้านบ.

630ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ในฐานะประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด เปิดเผยว่า วันนี้ 18 มกราคม 2556 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก ได้ประชุมสามัญประจำปี ได้เตรียมจัดสรรกำไร ปันผล 202,669,869 บาท เพิ่มจากปีที่ผ่านมา 21,079,436 บาท เฉลี่ยคืน 143,126,051 บาท เพิ่มจากปีที่ผ่านมา 13,573,149บาท คิดเป็นส่วนของเงินปันผลร้อยละ5.35 เฉลี่ยคืนร้อยละ 8.15 ให้แก่สมาชิกสหกรณ์ครูทุกสังกัดในจังหวัดพิษณุโลก โดยในช่วงบ่ายวันนี้ ( 18 มกราคม 2556 ) ได้นำเข้าบัญชีสมาชิกเรียบร้อยแล้ว
cff7B58g8hhgkj7a95gcb

ในที่ประชุมสามัญปีนี้ ได้มีหัวข้อประชุมที่เป็นประโยชน์แก่สมาชิก คือ การขยายสาขาที่อำเภอนครไทย เพื่อให้บริการแก่สมาชิกสหกรณ์ครู ในเขตพื้นที่ อ.นครไทย อ.ชาติตระการและ อ.วังทอง บางส่วนประมาณ 1พันคน พร้อมจัดงบประมาณให้สมาชิกที่เป็นผู้แทนจับรางวัลไปต่างประเทศ 60 คน ๆ ละ 17,000บาท. และสมาชิกทั่วไป 40 คนๆละ17,000 บาท การเตรียมเปิดอาคารสำนักง่านใหม่ ในวันประชุมวิสามัญกลางปี ในเดือนเดือนมิถุนายน 2556 พร้อมติดตั้งเครื่องปรับสมุดเงินเงินฝากอัตโนมัติ 3แห่งคือ 1 )ที่สนง.พป.พล.2 อ.วังทอง 2)สนง.สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ และ3) ที่สนง.สหกรณ์สาขานครไทย อ.นครไทย เพื่อเป็นการให้บริการเพื่อนครูให้ได้ความสะดวกมากยิ่งขึ้นDSC_0556

แสดงความคิดเห็น