บันทึกท่องเที่ยวด้วยภาพวาด

0002 0003 0004 0005เมื่อวันที่19 มกราคม 2556 มีการจัดอบรมและเสวนา โครงการโดยนิสิตศิลปกรรมศาสตร์ มหาบัญฑิตสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ ม.นเรศวร ได้จัดงาน ขีดเขียน เรียนรู้ “วาด  อยู่ ดูแลงานโดยรศ.ดร. จิรวัฒน์ พิระสันต์     และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์ ปราโมทย์ กิจจำนงพันธุ์และอาจารย์อัสนี ทัศนเรืองรอง  ในกิจกรรมให้เด็กๆและครอบครัวที่เข้าโครงการได้เรียนรู้งานศิลปะขีดเขียนวาดรูป ได้พาเที่ยวไปกับรถท่องเที่ยวชมเมือง(รถรางจำลอง) สถานที่หลากหลาย ผสมผสานเชื้อชาติ ,ศาสนาที่อยู่ในพิษณุโลกอาทิเช่น มหาวิหารเณระ”ไต่ฮกกง”  ที่ตั้งมูลนิธิประสาทบุญญสถาน,วัดพระศรีรัตนมหาธาตุฯวัดนางพญา,วัดราชบูรณะ,มัสยิตปากีสตาน,คริสตจักรคุณานุกูล,และคริสตจักรฯโรงเรียนเซ็นนิโกลาส,ฯลฯ โดยผ่านจุดสำคัญต่างๆและ นำภาพที่เห็นในเส้นทางมาวาด ให้เด็กและครอบครัวได้วาดขีดเขียน สานสัมพันธ์ในครอบครัว สู่สังคมที่ดี และ ฟังการเสวนาที่พิพิธภัณฑ์ชาวแพ สวนชมน่านฯ สิ้นสุดที่เวลา17.30 น.

แสดงความคิดเห็น