จังหวัดพิษณุโลกจัดงานวันคนพิการประจำปี 2555

IMG_1449 (Custom)วันที่  24 ม.ค.2556  ที่ศาลาประชาคม อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายบุญธรรม  เลิศสุขีเกษม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานเปิดงานวันคนพิการจังหวัดพิษณุโลกประจำปี 2555  ซึ่งงานดังกล่าวสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลกร่วมกับภาคีเครือข่ายการทำงานด้านคนพิการ จัดขึ้นโดยมีคนพิการ ญาติ นักกายภาพบำบัด หน่วยงานภาคีเครือข่าย อาสาสมัครพัฒนาสังคมฯ ผู้ดูแลคนพิการ นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากIMG_1423 (Custom)

 

สืบเนื่องจากองค์การสหประชาชาติ ได้กำหนดให้วันที่ 3 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันคนพิการสากล โดยมีหัวข้อหลักสำหรับปี พ.ศ. 2555 คือ การขจัดอุปสรรคทั้งมวลเพื่อเสริมสร้างสังคมบูรณาการสำหรับทุกคน  โดยประเด็นหลักของการจัดงานวันคนพิการ ประจำปี 2555 ได้เน้นในเรื่อง การให้โอกาสแก่คนพิการในทุกด้าน ได้แก่ การศึกษา การมีงานทำ การประกอบอาชีพของคนพิการ การเสริมพลังให้คนพิการมีส่วนร่วมในการพัฒนา ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาความก้าวหน้า ของสังคมและประชาชาติทั่วโลก เสริมสร้างความเข้าใจของสังคมต่อคนพิการ การยอมรับและให้โอกาสคนพิการเข้าร่วมกิจกรรม ทั้งทางด้านสังคมและเศรษฐกิจอย่างเป็นธรรมและเสมอภาคเท่าเทียมกับบุคคลทั่วไป รวมทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้คนพิการได้แสดงศักยภาพ และจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ อันก่อให้เกิดเจตคติที่ดียอมรับความสามารถของคนพิการ ซึ่งจะนำไปสู่การมีงานทำของคนพิการIMG_1429 (Custom)

IMG_1418 (Custom)

 

สำหรับกิจกรรมที่จัดขึ้นภายในงานประกอบด้วย การการมอบเกียรติบัตรให้แก่คนพิการดีเด่น รวมทั้งบุคคล และหน่วยงาน องค์กร ภาครัฐและเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ให้การสนับสนุนการจัดงานวันคนพิการ การการมอบเกียรติบัตรแก่นักกีฬาคนพิการของจังหวัดพิษณุโลก การมอบเงินทุนกู้ยืมประกอบอาชีพแก่คนพิการรายละ 20,000 – 40,000 บาทจำนวน 46 ราย การเสวนาในหัวข้อ การขจัดอุปสรรคทั้งมวลเพื่อเสริมสร้างสังคมบูรณาการสำหรับทุกคน  การจัดแสดงนิทรรศการ ผลงานของคนพิการ การตรวจสุขภาพ การรับสมัครคนพิการเข้าเรียนและฝึกอาชีพ การแสดงบนเวทีของเด็กพิการจากโรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล เป็นต้น ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนานพร้อมสร้างความประทับใจแก่ผู้พิการ และญาติ ที่มาร่วมงานเป็นอย่างยิ่ง

 

แสดงความคิดเห็น