มอบสิ่งของพระราชทานในโครงการ “หนึ่งใจ..เดียวกัน”

IMG_9223 เวลา 09.30 น. วันที่ 25 มี.ค.2556  ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวิดี ทรงพระกรุณาโปรดให้ นายมนัส  โนนุช กรรมการและผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ เป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีมอบของพระราชทานในโครงการ “หนึ่งใจ..เดียวกัน” แก่ราษฎร ณ หอประชุมโรงเรียนนครไทยวิทยา อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายประภาส  คงแตง นายอำเภอนครไทย ให้การต้อนรับและรายงานข้อมูลสภาพความเป็นอยู่ของราษฎรในพื้นที่ให้รับทราบ ซึ่งมีราษฎรชาวอำเภอนครไทยเข้ารับเข้ารับสิ่งของพระราชทาน จำนวน 500 ราย จากนั้นผู้แทนพระองค์ได้เยี่ยมราษฎรและผู้ป่วยที่มารับการรักษากับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มาให้บริการในครั้งนี้ด้วยIMG_9159

IMG_9165

นายมนัส  โนนุช กรรมการและผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ ผู้แทนพระองค์ กล่าวว่า ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวิดี ทรงห่วงใยในชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนโดยเฉพาะในถิ่นทุรกันดานห่างไกล จึงทรงมีดำริให้ มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ จัดตั้งโครงการ “หนึ่งใจ…เดียวกัน” ด้วยทรงมีพระประสงค์ให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ทุกข์ยากและประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติในขณะนี้ อีกทั้งทรงส่งหน่วยแพทย์อาสาเคลื่อนที่ไปตรวจสุขภาพให้แก่ประชาชนด้วยIMG_9265IMG_9246

แสดงความคิดเห็น