อบรมผญบ.-กำนันรับตำแหน่งใหม่

IMG_9887 (Custom)วันที่  2 เม.ย.2556 ที่โรงแรมลาพาโลมา อำเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก  นายพันธุ์เทพ  ศรีวณิชย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก  เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการอบรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านที่ได้รับเลือกตั้งใหม่ประจำปี 2556  ซึ่งการอบรมได้จัดให้มีขึ้น จำนวน 8 รุ่น ครั้งนี้ เป็นรุ่นที่ 2 โดยผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จากภาคเหนือตอนล่าง จำนวน 6 จังหวัด คือ จังหวัดพิษณุโลก กำแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร เพชรบูรณ์ และอุทัยธานี รวมจำนวนทั้งสิ้น 200 คนIMG_9880 (Custom)

สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ มีการแก้ไขหลายฉบับโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ฉบับที่ 11 พ.ศ.2551 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 2551 เป็นต้นมา มีสาระสำคัญเกี่ยวข้องกับระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง จากเดิมที่มีวาระ 5 ปีเป็นการดำรงตำแหน่งจนอายุครบ 60 ปี การปรับวิธีเข้าสู่ตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน การปรับปรุงอำนาจหน้าที่ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  ให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น ดังนั้น การที่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จะสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ตามระเบียบ กฎหมายและขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลได้อย่างเต็มที่  จึงจำเป็นต้องมีการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน IMG_9884 (Custom) กรมการปกครองจึงได้จัดทำโครงการอบรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  ที่ได้รับเลือกใหม่ ประจำปี 2556 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้  ความเข้าใจในอำนาจหน้าที่ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายลักษณะการปกครองท้องที่  รวมถึงระเบียบกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ทราบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานที่สำคัญของรัฐบาล  อันจะก่อให้เกิดเอกภาพในการขับเคลื่อนนโยบายให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  เป็นการเสริมสร้างจิตสำนึกให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้านได้ตระหนักถึงอุดมการณ์ในฐานะผู้นำการปกครองในระดับพื้นที่  รวมทั้งการพัฒนาบุคลิกภาพ ทัศนคติ วิสัยทัศน์ แนวคิดและวิธีการทำงานของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ให้เหมาะสมกับสภาพสังคมในปัจจุบัน  และรับทราบปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานจากผู้เข้ารับการอบรม เพื่อนำมาประมวลและวิเคราะห์เป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพของกำนัน ผู้ใหญ่บ้านต่อไปIMG_9877 (Custom)

แสดงความคิดเห็น