ให้เกษตรกรยืมเครื่องมือการเกษตร

IMG_8625 (Custom)วันที่  9 เม.ย.2556  ที่ศูนย์ต้นแบบด้านการส่งเสริมการพัฒนาระบบการเขตกรรมข้าว บ้านหนองปลิง หมู่ 2 ตำบลท่างาม อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก นายปรีชา เรืองจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานในพิธีลงนามสัญญายืมและส่งมอบเครื่องจักรอุปกรณ์ตามโครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบการเขตกรรมข้าวเพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อมละส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิตซึ่งพิธีลงนามสัญญายืมและส่งมอบเครื่องจักรอุปกรณ์ดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของกรมส่งเสริมการเกษตร ในการส่งเสริมการทำนาแบบปลอดการเผาควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่เพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อมและลดต้นทุนการผลิตในพื้นที่ บูรณาการเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรจังหวัดพิษณุโลกโดยการสนับสนุนเครื่องจักรอุปกรณ์แก่เกษตรกรในเขตพื้นที่รับน้ำจากเขื่อนแควน้อยให้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ต้นแบบด้านการส่งเสริมการพัฒนาระบบการเขตกรรมข้าวในรูปแบบการทำสัญญายืม คราวละ 1 ปี จำนวน 1 ศูนย์ ณ บ้านหนองปลิงแห่งนี้ ทั้งนี้เพื่อป้องกันการเกิดปัญหา หมอกควัน ฝุ่นละอองและมลพิษจากการทำนาข้าว ส่งเสริมให้เกษตรกรมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการลดต้นทุนในการผลิตข้าวอย่างจริงจังIMG_8619 (Custom)

สำหรับเครื่องจักรอุปกรณ์ที่ส่งมอบในวันนี้มีจำนวน 6 รายการ ประกอบด้วย รถฟาร์มแทรกเตอร์ขนาด 47 แรงม้า จำนวน 2 คัน ไถกลบตอซังเพลาหมุนด้วยพีทีโอ จำนวน 1 ชุด ไถหัวหมู จำนวน 1 ชุด จอบหมุนตีเทือก จำนวน 1 ชุด รถดำนาขนาด 6 แถว จำนวน 2 คัน และชุดเพาะกล้าข้าวแบบอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด คิดเป็นมูลค่ากว่า 5 ล้านบาท โดยจะดำเนินการดังกล่าวต่อเนื่องเป็นเวลา 5 ปี ทั้งนี้การจัดตั้งศูนย์ต้นแบบด้านการส่งเสริมการพัฒนาระบบการเขตกรรมข้าวในครั้งนี้ได้กำหนดเป้าหมายในการให้บริการแก่สมาชิกและเกษตรกรในพื้นที่ใกล้เคียงจำนวนไม่น้อยกว่า 2,000 ไร่ต่อปี มีการกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการบริหารจัดการ การบริหารายได้ อย่างเป็นระบบรวมทั้งมีการฝึกอบรมการใช้และบำรุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์ อย่างถูกวิธี จึงทำให้การดำเนินงานของศูนย์ต้นแบบจะสามารถดำเนินการได้อย่างประสบผลสำเร็จต่อไปIMG_8605 (Custom)

แสดงความคิดเห็น