ป้องกันอัคคีภัยในสถานศึกษา

IMG_6368วันที่ 31 พฤษภาคม 2556 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายก อบจ.พิษณุโลก เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา ณ โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก มีนายเชาวฤทธิ์ ฉายะกูล รองปลัด อบจ.พิษณุโลก กล่าววัตถุประสงค์IMG_6373

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกได้จัดทำโครงการการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยนี้ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน และเจ้าหน้าที่ของสถานศึกษาสามารถป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น  ให้นักเรียนและเจ้าหน้าที่ของสถานศึกษามีความรู้ ทักษะ และความชำนาญในการใช้อุปกรณ์ในการดับเพลิงเบื้องต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างความมั่นใจ ในการมีส่วนร่วมป้องกันและระงับอัคคีภัยที่จะเกิดขึ้นโดยนำเอกสารที่แจกให้พร้อมทั้งความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่ให้กับประชาชน เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึก และตระหนักถึงอัคคีภัยที่จะเกิดขึ้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก จึงได้จัดฝึกอบรมนักเรียนในการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา จำนวน 11 โรงเรียน ในจังหวัดพิษณุโลกIMG_6363

IMG_6365

แสดงความคิดเห็น