เตรียมเลือกตั้งทต.และอบต.ใหม่ 3 แห่ง

imagesนายชีวินรัฏฐ  แก้ววัฒนะบวร ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพิษณุโลกเปิดเผยว่า ด้วยวาระการดำรงตำแหน่งของนายกเทศมนตรีตำบลนครไทย อำเภอนครไทย จะครบวาระในวันที่ 1 สิงหาคม 2556 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข อำเภอเมืองพิษณุโลก และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จะครบวาระในวันที่ 25 กรกฎาคม 2556 ซึ่งตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2556 ข้อ 36 ได้กำหนดให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพิจารณาตามระเบียบฯ ให้แล้วเสร็จก่อนวันครบวาระไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน ซึ่งบัดนี้คณะกรรมการสรรหาฯ ได้มีประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 3 แห่งแล้ว  สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพิษณุโลก จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 3 แห่งดังกล่าวข้างต้น

โดยผู้สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 7 มิถุนายน 2556 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพิษณุโลก สำนักงานเทศบาลตำบลนครไทย อำเภอนครไทย ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข อำเภอเมืองพิษณุโลก และที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

แสดงความคิดเห็น