อบรมพนักงานขับรถหน่วยงานราชการ

01วันที่ 29 มิถุนายน 2556 ที่โรงแรมวังจันทน์ริเวอร์วิว อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายไพบูลย์  แพรสีเจริญ ขนส่งจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมพนักงานขับรถของหน่วยงานราชการตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพพนักงานขับรถของหน่วยงานราชการ จังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ2556 ซึ่งขนส่งจังหวัดพิษณุโลก จัดโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อนำพนักงานขับรถของส่วนราชการต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก  เข้ารับการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจรที่มักฝ่าฝืนและเข้าใจผิด ๆ ขับรถอย่างไรได้ใจผู้ใช้บริการ การขับรถอย่างปลอดภัย ความรู้ในการดูแล บำรุงรักษาอุปกรณ์ส่วนควบของรถ ตลอดจนการสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย ซึ่งพนักงานขับรถที่เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่การงานและการใช้รถใช้ถนนในชีวิตประจำวันให้เกิดความปลอดภัย รวมทั้งสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีในการใช้รถใช้ถนนแก่บุคคลภายนอก เป็นการเพิ่มเครือข่ายในการร่วมรณรงค์ความปลอดภัย อันนำไปสู่การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนได้อีกด้วย02

04ด้านนายไพบูลย์  แพรสีเจริญ ขนส่งจังหวัดพิษณุโลกกล่าว่า สำหรับโครงการอบรมพนักงานขับรถของหน่วยงานราชการตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพพนักงานขับรถของหน่วยงานราชการในครั้งนี้ เป็นการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลที่ได้กำหนดให้ความปลอดภัยทางถนนเป็นวาระแห่งชาติ โดย 1 ใน 8แนวทางการดำเนินการ คือ การพัฒนาสมรรถนะของผู้ใช้รถใช้ถนนให้มีความปลอดภัย ซึ่งจำเป็นจะต้องเร่งดำเนินการในเรื่องดังกล่าวแก่บุคลากรในทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กลุ่มผู้ใช้รถที่เป็นพนักงานขับรถของหน่วยงานราชการ ในฐานะเป็นบุคลากรภาครัฐที่ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการใช้รถใช้ถนน เพราะมีผลกระทบโดยตรงต่อภาพลักษณ์ และชื่อเสียงของหน่วยงานแม้จะปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานขับรถ ยังจะต้องมีความจำเป็นในการเพิ่มพูนทักษะความรู้ที่จำเป็นในการประกอบอาชีพ รวมทั้งการปลุกจิตสำนึกความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ความมีน้ำใจและวินัยจราจร เพื่อลดการสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน03

แสดงความคิดเห็น