มอบงบอุดหนุนวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก

IMG_9466วันที่ 14 มกราคม 2557 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายก อบจ.พิษณุโลก พร้อมด้วยคณะผู้บริหารร่วมมอบงบประมาณอุดหนุนประจำปีการศึกษา 2557 จำนวน 10,000,000 บาท ให้กับวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก มีนายจีระพงษ์   หอมสุวรรณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลกรับมอบ ณ  บริเวณหน้าเสาธงวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลกIMG_9547

เนื่องด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้รับทราบความต้องการและความจำเป็นของทางวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก เกี่ยวกับสื่อการเรียนการสอนเดิมที่มีอยู่ มีสภาพเก่า ชำรุด และไม่เพียงพอต่อการเรียนการสอนของนักเรียนระดับชั้น ปวช, และ ปวส. นอกจากนี้ ทางสาขา   ช่างกลโรงงาน และสาขาเทคนิคการผลิต ของวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก จะเปิดทำการเรียน   การสอนในระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีแม่พิมพ์ด้วย ทำให้ มีนักศึกษาเพิ่มมากขึ้น จึงต้องเตรียมความพร้อมด้านสื่อการเรียนการสอนให้เพียงพอ ดังนั้นสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกจึงได้อนุมัติเงินอุดหนุน ปีงบประมาณ 2557 จำนวน 10 ล้านบาท ให้วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลกเพื่อนำไปจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสาขาช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วยเครื่องกลึง ความเที่ยงตรงสูง พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 10 เครื่อง เครื่องกัดเพลาตั้ง ความเที่ยงตรงสูง พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 2 เครื่อง และเครื่องเจาะโลหะแบบรัศมี ความเที่ยงตรง พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 2 เครื่อง ซึ่งที่ผ่านมาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกได้มอบเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนของวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลกไปแล้ว 19 ล้านบาทเพื่อนำไปดำเนินโครงการต่างๆ อาทิ ปี 2553 – โครงการพัฒนาแรงงานขั้นสูงแก่ชุมชนในท้องที่จังหวัดพิษณุโลก และใกล้เคียง ของแผนกช่างยนต์ จำนวน 10 ล้านบาท  ปี 2554 – โครงการฝึกอบรมระบบการผลิตแบบอัตโนมัติ เพื่อเพิ่มผลผลิตในภาคเกษตรอุตสาหกรรม ของแผนกช่างยนต์ จำนวน 7 ล้านบาท  ปี 2555 – โครงการฝึกอบรมระบบควบคุมอุตสาหกรรม ของแผนกช่างไฟฟ้า จำนวน 2 ล้านบาทIMG_9555

แสดงความคิดเห็น