ประชาคมหมู่บ้าน ต.วัดจันทร์

DSC05368เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2557 เจ้าหน้าที่จาก อบต.วัดจันทร์ นำโดยคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ นายปรีดา ภู่ศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ นายนิรันดร์ คล้ายแก้ว นายสุทิน เจริญสังข์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ นายปวริศ นาทิพย์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ นางบุษกร นาคคล้าย หัวหน้าสำนักงานปลัดฯ นายธนาธิป วังวิเศษ ผอ.กองช่าง นายวุฒิพล ช้างเผือก ผอ.กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นางเมตตา จันทร์หอม ผอ.กองคลัง นางสาวรุ้งลาวัลย์ แสงรัตน์ ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งข้าราชการ พนักงานจ้าง เจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์จำนวนหนึ่ง DSC05367
DSC05381การจัดเวทีประชาคมฯ ในครั้งนี้ เป็นการประชาชคมในหมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 7 ตำบลวัดจันทร์ เพื่อเป็นการนำข้อเสนอของประชาชนในพื้นที่มาสรุปว่าเรื่องใดที่ควรได้รับการพิจารณาแก้ไขอย่างเร่งด่วน โดยประชาชนเป็นผู้ตัดสิน นอกจากนี้ยังได้มีการคัดเลือกคณะกรรมการกลุ่มประชาคมด้วย โดยหมู่ 4 มีนายวิธวัช พึ่งพิน เป็นปรธานกลุ่ม หมู่ที่ 7 มีนายเฉลิมเกียรติ หมอรักษา เป็นประธานกลุ่ม DSC05553

DSC05518
สำหรับด้านความเดือนร้อนของประชาชนที่ต้องการให้ทาง อบต.วัดจันทร์ แก้ไขอย่างเร่งด่วนนั้น ส่วนใหญ่เป็นปัญหาเรื่องถนนและรางน้ำ เนื่องจากในช่วงฤดูฝนชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมขังเป็นจำนวนหลายสาย ซึ่งทาง อบต.วัดจันทร์ ได้มีการนำเรื่องดังกล่าวจัดไว้ในแผนพัฒนาเป็นที่เรียบร้อยและจำดำเนินการจัดสรรบประมาณเพื่อนำมาแก้ปัญหาความเดือนร้อนให้กับประชาชนตามระเบียบของท้องถิ่นต่อไป

 

แสดงความคิดเห็น