ขยะกระจัดกระจายกลุ่มโบราณสถานพระราชวังจันทน์

002110 พค. 2557 พิษณุโลกฮอตนิวส์ ออกถ่ายภาพบรรยากาศเมืองพิษณุโลกยามเช้า ที่กลุ่มโบราณสถานพระราชวังจันทน์ อ.เมืองพิษณุโลก วัดศรีสุคต วัดวิหารทอง หลังจากมีการตัดหญ้าที่สูงออก ปรากฏเพบศษขยะกระจัดกระจายเป็นหย่อม ๆ บางจุดเป็นที่ทิ้งขยะรอการเก็บ หลายจุดเป็นเศษถุงพลาสติก แก้วกาแฟ ชาวพิษณุโลกต้องร่วมด้วยช่วยกัน รักษาความสะอาดบ้านเมือง

0020

0019

0018

 

0014

0022

 

0012

0010

แสดงความคิดเห็น