ประชุมสัมมนาครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี

DSC_0489 (Custom)15 พ.ค.57  ที่หอประชุมวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พระธรรมเสนานุวัตร รองเจ้าคณะภาค 5 เจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกบาลีในเขตปกครองคณะสงฆ์หนเหนือ 17 จังหวัดภาคเหนือซึ่งการประชุมสัมมนาดังกล่าวมหาเถรสมาคมร่วมกับวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช จัดขึ้นเพื่อให้ครูสอนพระปรยัติธรรม ซึ่งเป็นบุคลากรการศึกษาสงฆ์ ที่มีส่วนสำคัญในการพัฒนาและขับเคลื่อนการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม ให้ประสบความสำเร็จ ได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักสูตรการเรียนการสอนอย่างแตกฉาน และเชี่ยวชาญชำนาญการในเทคนิควิธีการสอนสมัยใหม่จนสามารถถ่ายทอดเนื้อหาสาระวิชาการ ตามหลักสูตรการเรียนการสอน ได้อย่างครบถ้วน และสามารถจัดกระบวนการเรียนการสอน ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และมีความเข้าใจในหลักสูตรการเรียนอย่างถูกต้อง สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ ทั้งในด้านการปฏิบัติตนการอบรมสั่งสอนผู้อื่นต่อไปDSC_0496 (Custom)

DSC_0495 (Custom)สำหรับครูสอนปริยัติธรรม แผนกบาลี ที่เข้าร่วมประชุมสัมมนาในครั้งนี้ ประกอบด้วยครูสอนปริยัติธรรม แผนกบาลี ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนเหนือ จาก 17 จังหวัดภาคเหนือ จำนวน 200 รูปโดยมีพระเถระผู้ทรงคุณวุฒิเป็นวิทยากร ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติDSC_0493 (Custom)

แสดงความคิดเห็น