คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.นเรศวรรับสมัครพนักงานทั่วไป 3 อัตรา

คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.นเรศวรเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานทั่วไป 3 อัตรา

 

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือก ในตำแหน่ง พนักงานทั่วไป จำนวน 3 อัตรา เพื่อปฏิบัติงาน ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ต้องเป็นเพศหญิง อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 40 ปี ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2535 โดยอนุโลม

โอกาสนี้ขอเชิญผู้สนใจยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 27 มิถุนายน 2557 ณ ห้อง DT 1210 ชั้น 2 อาคารบริหาร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 0 5596 6049 ในวันและเวลาราชการ หรือ www.dent.nu.ac.th

แสดงความคิดเห็น