ตำรวจภูธรภาค 6 ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ขรก.ตำรวจที่เสียชีวิต

1738335438557ตำรวจภูธรภาค 6 จัดงานวันตำรวจวันจันทร์ที่ 13 ตุลาคม 2557 โดยภาคเช้าเริ่มแต่เวลา 09.00 น. พล.ต.ท.รุ่งโรจน์ แสงคร้าม ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 6 เป็นประธานจัดพิธีสงฆ์ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ข้าราชการตำรวจที่เสียชีวิต โดยมีพระธรรมเสนานุวัตร รองเจ้าคณะภาค 5 เจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วรมหาวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และมีพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ตำรวจภูธรภาค 6 อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก และภาคบ่ายเริ่มแต่เวลา 13.oo น. ได้จัดแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคีของข้าราชการตำรวจในสังกัด ณ สนามกีฬากลางจังหวัดพิษณุโลก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

 

เนื่องในโอกาสวันตำรวจ ประจำปี 2557 พลตำรวจเอกสมยศ พุ่มพันธ์ม่วง ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้ออกสารถึงข้าราชการตำรวจ  “ขอให้พี่น้องชาวตำรวจมีความสุข”เนื่องในโอกาสวันตำรวจเวียนมาบรรจบอีกวาระหนึ่ง ในวันที่ 13 ตุลาคม 2557 ในฐานะ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้ออกสารถึงข้าราชการตำรวจทั่วประเทศ ว่า “ผมขอส่งความระลึกถึงและความปรารถนาดีมายังเพื่อนข้าราชการตำรวจที่รักทั้งหลาย และพี่น้องประชาชนทุกท่าน ด้วยความจริงใจ ในรอบปีที่ผ่านมา ข้าราชการตำรวจทุกนายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้ปฏิบัติหน้าที่ “พิทักษ์สันติราษฎร์” ด้วยความทุ่มเท เสียสละ ทั้งสติปัญญา แรงกาย แรงใจ และมีบางส่วนต้องเสียสละเลือดเนื้อและชีวิต เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย เพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ให้กับพี่น้องประชาชน ดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลในด้านต่างๆ จนบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ร่วมกันธำรงไว้ซึ่งสังคมที่มีความสุข1738335460467

 

การปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง  และเทคโนโลยี ที่เป็นไปอย่างรวดเร็วและสลับซับซ้อนในโลกยุคดิจิตอล ที่มีการเชื่อมต่อและส่งต่อข้อมูล ได้อย่างรวดเร็วตลอดเวลา ย่อมทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย และมีการติดตามตรวจสอบการทำงานของตำรวจอย่างเข้มข้นเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งการที่ประเทศไทยกำลังเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC ในปลายปี พ.ศ.๒๕๕๘ ย่อมมีแนวโน้มทำให้การเคลื่อนย้ายถิ่นฐานของประชากรในภูมิภาคอาเซียนมีความ สะดวกและเป็นอิสระเพิ่มมากขึ้น สิ่งที่ตามมาคือภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของตำรวจจะมีเพิ่มมากขึ้น1738335474675

ตามไปด้วย ดังนั้น จึงมีความจำเป็นเป็นอย่างยิ่งที่ข้าราชการตำรวจทุกคนต้องปรับปรุงและพัฒนาตนเอง           ทั้งองค์ความรู้ในงานตำรวจ ภาษา และเทคโนโลยีต่างๆ ให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอยู่เป็นประจำอย่างต่อเนื่อง ต้องทุ่มเทเสียสละความสุขส่วนตัวเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิม เพื่อสนองตอบความคาดหวังของประชาชนในสังคม อันจะนำไปสู่ความยอมรับและเป็นที่รักของประชาชน รวมตลอดถึงความเชื่อถือ ศรัทธาในองค์กรตำรวจ ซึ่งเป็นเป้าประสงค์สูงสุดนอกจากนั้นให้ศึกษา นโยบายการบริหารราชการที่ได้มอบไว้เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2558 มี 8 หัวข้อใหญ่ 40 หัวข้อย่อย ภายใต้วิสัยทัศน์ “พิทักษ์ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นที่รักของประชาชน” ขอให้ปฏิบัติอย่างจริงจัง เพื่อให้ได้ผลอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป ผมขอย้ำเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจ“ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์” ขอให้ท่านปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นไปตามระเบียบและกฎหมาย          ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล ตั้งอยู่บนพื้นฐานความยุติธรรม ความเสมอภาค เปิดโอกาสให้ประชาชนและองค์กรส่วนท้องถิ่น เข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจ ด้วยความโปร่งใสและยุติธรรม โดย “เราจะพร้อมใจกัน มอบความรัก สร้างความศรัทธา และความผาสุกแก่พี่น้องประชาชน” เพื่อนำพาองค์กร “สำนักงานตำรวจแห่งชาติ” บรรลุถึงเป้าหมายสมดังเจตนารมณ์ของทางราชการทุกประการ

 

ในโอกาสวันตำรวจปีนี้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้ฝากความระลึกถึงและความปรารถนาดีมายังข้าราชการตำรวจทุกนายขอให้ร่วมแรงร่วมใจกันปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นในความรักสามัคคี มีจิตวิญญาณของการเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ ให้บริการประชาชนด้วยความเสมอภาคและเป็นธรรม เพื่อให้ความผาสุกเกิดขึ้นในสังคมและประเทศชาติต่อไป ผมขออาราธนาอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ที่ท่านเคารพนับถือ อีกทั้งพระบารมีแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จงดลบันดาลให้เพื่อนข้าราชการตำรวจที่รักทั้งหลาย และพี่น้องประชาชนทุกท่าน จงประสบแต่ความสุข ความเจริญ ด้วยจตุรพิธพรชัย แคล้วคลาดจากโรคภัยและภยันตรายทั้งปวง สัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ

แสดงความคิดเห็น