แล้งหนักคลองเมม-แม่น้ำยมสายเก่าแห้งขอด

41831เกษตรกรชาวนาในจ.พิษณุโลกกำลังเผชิญสถานการณ์ภัยแล้งอย่างหนัก แม่น้ำยมสายเก่า สายหลัก เริ่มแห้งขอด คลองเมม คลองบางแก้ว แทบไม่ไม่น้ำเหลือติดก้นคลองแล้ว เกษตรกรต่างระดมสูบน้ำเข้าพื้นที่นา ผอ.ชลประทานพิษณุโลกเตือนเกษตรกร จะทำนารอบ 2 ให้คำนึงถึงแหล่งน้ำต้นทุนของตนเองก่อน ทั้งบ่อบาดาล สระน้ำ ใน 4 เดือนนับจากนี้ ไม่นี้น้ำเหลือพอส่งมาช่วยเหลือพื้นที่เกษตร41833

วันที่ 17 มกราคม 2558 จ.พิษณุโลกกำลังเผชิญปัญหาภัยแล้งอย่างหนัก โดยเฉพาะพื้นที่เกษตรนาข้าว ในเขตอ.พรหมพิราม อ.เมืองพิษณุโลก และอำเภอบางระกำ ที่สัญญาณภัยแล้งได้แจ้งเตือนอย่างเห็นได้ชัดแล้ว ขณะนี้ น้ำในแม่น้ำยมสายหลัก ที่ไหลผ่านจากจ.สุโขทัยผ่านสู่อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก แห้งขอดเป็นช่วง ๆ ขณะที่แม่น้ำยมสายเก่า ที่ไหลผ่านอ.พรหมพิราม ต.บ้านกร่าง อ.เมืองพิษณุโลก และไหลเข้าสู่ต.ท่านางงาม ต.บางระกำ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก แทบจะไม่มีน้ำเหลือติดก้นคลองแล้ว41845ที่บ้านคลองเมม บ้านท่าช้าง ต.ท่าช้าง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก คลองเมม หรือ แม่น้ำยมสายเก่า หนึ่งในคลองชลประทานสายหลักในโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน อยู่ในสภาพแห้งขอด มีน้ำขังเหลืออยู่เป็นช่วง ๆ เท่านั้น ประชาชนที่อยู่ริมคลอง ต่างมาจับปลาที่ขังอยู่ตามแอ่งน้ำ ขณะที่พื้นที่เกษตรริมคลองเมม เกษตรกรชาวนา ต่างระดมติดตั้งเครื่องสูบน้ำขึ้นไปเก็บไว้ในที่นาของตนเอง เพื่อใช้น้ำในการทำนาปรังรอบแรก ที่มีอายุข้าว 1-2 เดือน และคลองเมม หรือแม่น้ำยมสายเก่า หรือคลองบางแก้ว จะอยู่ในสภาพแห้งขอดอย่างนี้ไปอีกนานถึงกลางปี 2558 เนื่องจากกรมชลประทาน ไม่มีน้ำเพียงพอที่จะปล่อยน้ำเข้าสู่แม่น้ำยมสายเก่าได้

41832

ขณะที่เกษตรกรในพื้นที่อ.พรหมพิราม อ.บางระกำ ที่ปลูกข้าวนาปรังรอบแรกไปแล้ว ขณะนี้ ต่างเริ่มใช้น้ำต้นทุนของตนเอง คือบ่อน้ำบาดาลน้ำตื้น ในการสูบน้ำเข้าไปเลี้ยงต้นข้าวอายุ 1-2 เดือน41841

นายบรรดิษฐ์  อินต๊ะ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพิษณุโลก เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมา มีเกษตรกรปลูกข้าวไปแล้ว 190,000 ไร่ในเขตชลประทาน ได้เริ่มประสบปัญหาภัยแล้ง เป็นความโชคดีที่มีฝนลงมาช่วยพื้นที่เกษตรได้ระดับหนึ่ง แต่ในอนาคตอีก 4 เดือนข้างหน้า พื้นที่นี้เป็นพื้นที่ที่เสี่ยงมาก ๆ ที่จะถูกภัยแล้งคุกคามอย่างหนัก  ถ้าจะร้องขอให้ชลประทานส่งน้ำไปช่วย กรมชลประทานยืนยันว่าเราไม่มีน้ำเพียงพอที่จะส่งน้ำไปช่วย  พี่น้องเกษตรกรต้องดูแหล่งน้ำต้นทุน บ่อน้ำตื้น สระเก็บน้ำในพื้นที่ ต้องใช้ประโยชน์ให้เต็มศักยภาพ วิงวอนให้พี่น้องเกษตรกรที่จะเริ่มปลูกข้าวใหม่ขอให้อย่าปลูกเลย ด้วยความปรารถนาดีจริง ๆ เพราะเราไม่มีน้ำเพียงพอที่จะส่งไปให้ในช่วงฤดูแล้งนี้อย่างมีประสิทธิภาพ41840

แสดงความคิดเห็น