ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน

1434001305429วันนี่ 11 มิ.ย.58 ที่ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 (พิษณุโลก –อุตรดิตถ์) นายสัมฤทธิ์  ทองรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ได้ทำพิธีเปิดการเลือกตั้งประธานสภานักเรียน  ปีการศึกษา 2558 เพื่อให้นักเรียนได้เห็นคุณค่าของระบบการปกครองแบบประชาธิปไตย ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 มีความรู้ ความเข้าใจ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการพัฒนาโรงเรียน เป็นกระบวนการในการพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี มุ่งเน้นให้นักเรียนได้ซึมซับคุ้นเคยกับบรรยากาศความเป็นประชาธิปไตยความสงบสุขในสังคม ตั้งแต่ระดับครอบครัว โรงเรียน ชุมชน และมีความสำคัญต่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้เติบโตขึ้น เป็นพลังที่เข้มแข็งในการสร้างสรรค์ความเป็นประชาธิปไตย14340013160311434001320297

การจัดการเลือกตั้งครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนเครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง จากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดพิษณุโลก  เป็นกระบวนการลงคะแนนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบไปด้วยเครื่องลงคะแนน และเครื่องรวมคะแนน คุณสมบัติข้อมูลโปร่งใส่ ใช้งานง่าย รู้ผลไว เปลี่ยนจากการกาบาท เป็นการกด เป็นการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่  โดยมีนักเรียนร่วมใช้สิทธิ์ จำนวน 3,270 คน 1434001301257

………………………………………………………….

แสดงความคิดเห็น