เทศบาลนครพิษณุโลกถวายเทียนพรรษาประจำปี 2558

01เทศบาลนครพิษณุโลกร่วมกับสภาวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครพิษณุโลกและเครือข่ายชุมชนในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก  จัดโครงการส่งเสริมประเพณีหล่อเทียนและแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2558 ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 ณ วัดในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก  จำนวน 15 แห่ง  เพื่อให้เด็ก เยาวชน ประชาชนและพุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันประกอบพิธีทางศาสนาอีกทั้งเป็นการอนุรักษ์ประเพณีที่ดีงาม ในส่วนของเทศบาลนครพิษณุโลก นำเทียนจำนำพรรษาไปถวาย ณ วัดจันทร์ตะวันตก

113176

นายบุญทรง  แทนธานี  นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก กล่าวว่า  เทศบาลนครพิษณุโลกเป็นหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความใกล้ชิดประชาชนมีหน้าที่พัฒนาพื้นที่ที่รับผิดชอบ และมีหน้าที่บำรุงศิลปะจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นและในช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปีจะมีการจัดประเพณีการแห่เทียนและถวายเทียนพรรษาเป็นประเพณีที่พุทธศาสนิกชนชาวไทย  ได้ถือปฏิบัติกันโดยเสมอมาและถือเป็นประเพณีที่สำคัญในพุทธศาสนา ที่พระสงฆ์จะต้องจำพรรษาที่วัดเป็นเวลา 3 เดือน และเพื่อให้พุทธศาสนิกชนทำบุญรักษาศีลประพฤติตามหลักธรรมของพุทธศาสนาอย่างจริงจัง  โดยเริ่มตั้งแต่ในวันแรม 1 ค่ำ เดือน  8 ของทุกปี4

 

เทศบาลนครพิษณุโลก ได้ตระหนักถึงความสำคัญของวันเข้าพรรษาจึงได้จัดทำ “โครงการส่งเสริมประเพณีหล่อเทียนและแห่เทียนจำนำพรรษา”  ณ วัดในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก  จำนวน 15 แห่ง เพื่อสร้างความสมัครสมานสามัคคีให้กับเด็ก เยาวชน ประชาชน กลุ่มเครือข่ายสภาวัฒนธรรมเทศบาลนครพิษณุโลก และพุทธศาสนิกชนทั่วไป ได้ร่วมกันประกอบพิธีถวายเทียนพรรษาเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้เข้าวัด ฟังธรรม  รักษาศีล และปฏิบัติตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  ทำความดี ละเว้นความชั่ว ทำจิตใจให้ผ่องใส   อีกทั้งเป็นการอนุรักษ์ประเพณีของท้องถิ่นอันดีงามนี้ให้คงไว้สืบไป5

6

แสดงความคิดเห็น