จัดแสดง แสง เสียง เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

received_908063649242565เมื่อเวลา 19.00 น. วันที่ 28 ธันวาคม 2558 ที่บริเวณศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช หมู่ที่ 2 วัดปากพิงตะวันตก ตำบลงิ้วงาม อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก received_908063285909268องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก โดยกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้จัดการแสดง แสง เสียง เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (Light & Sound) ตามโครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากวินมหาราช ประจำปี 2558 received_908063289242601โดยมี นายชูชาติ กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดงาน และมี นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน received_908063599242570ทั้งนี้เพื่อตระหนักและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและเผยแพร่เกียรติคุณของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความจงรักภักดี เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ของชาติไทย อีกทั้งเพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ ส่งเสริมการท่องเที่ยว และเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนในจังหวัดพิษณุโลก received_908063645909232ภายในงานดังกล่าวมี พลตรี ธนา จารุวัติ รองแม่ทัพภาคที่ 3 นายเกรียงวิชญ์ เตชวิทยไวทิน นายอำเภอเมืองพิษณุโลก คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก และประชาชนร่วมชมการแสดงเป็นจำนวนมาก
received_908063292575934โดยในปีนี้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดการแสดง แสง เสียง เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (Light & Sound) โดยใช้ชื่อตอนว่า “ยุทธภูมิบ้านปากพิง” received_908063605909236ประกอบไปด้วย 9 องค์ ดังนี้
องค์ที่ 1 ทหารกล้าพระยาตาก
องค์ที่ 2 แผ่นดินนี้ที่เราหวงดั่งดวงใจ
องค์ที่ 3 จัดทับรับศึก
องค์ที่ 4 พระยารัตนพิมลแจ้งข่าวศึก
องค์ที่ 5 ปรึกษาพระยาจักรี
องค์ที่ 6 ชาวบ้านอาสาเตรียมเสบียง
องค์ที่ 7 พระยาจักรีขอถอนทัพ
องค์ที่ 8 ความขัดแย้งภายในของทัพพม่า
องค์ที่ 9 ขับไล่พม่าออกจากแผ่นดินreceived_908063849242545

แสดงความคิดเห็น