เทศบาลนครพิษณุโลกจัดประชุมโครงการความร่วมมือไทย-ญี่ปุ่น (JICA)

a17e90cb-56e6-46b4-b231-0076b7ef4a7aเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559  ที่ห้องประชุมจุฬามณี 2 สำนักงานเทศบาลนครพิษณุโลก นายบุญทรง  แทนธานี นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลนครพิษณุโลก ตัวแทน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในจังหวัดพิษณุโลก ร่วมให้การต้อนรับ Mr.Masanori TANAKA และคณะสำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งประเทศญี่ปุ่น (JICA) ในโอกาสร่วมประชุมหารือเตรียมการและวางแผนการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมและระบบรางรถไฟความเร็วสูง  รวมทั้งร่วมกันเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดทำแผนพัฒนาเมืองพิษณุโลกระบบขนส่งมวลชนในอนาคตของเมืองพิษณุโลก ตลอดจนการปรับปรุงการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบสถานีรวมทั้งเรื่องอื่นๆ ร่วมกับหน่วยงานในระดับจังหวัดและท้องถิ่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมืองพิษณุโลก ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ในการจัดทำแผนพัฒนาเมืองพิษณุโลกสำหรับรองรับความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมในอนาคต24f5f50f-234c-4425-b5c9-01942341391f
0e1d989c-8019-45c6-afdf-2471ab5a3906
นายบุญทรง  แทนธานี นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก กล่าวว่า เมืองพิษณุโลกเป็นเมืองที่สำคัญยิ่งทางภูมิศาสตร์ภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย  นอกจากจะเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ที่สำคัญมาอย่างยาวนาน  บริเวณที่ตั้งยังเป็นจุดยุทธศาสตร์ตามแนวระเบียงเขตเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic Corridor : EWEC) แล้ว บริบทของเมืองพิษณุโลกยังเอื้ออำนวยต่อการพัฒนาทางด้านการค้า  การลงทุนและการบริการเป็นอย่างดียิ่ง  ด้วยความเป็นศูนย์กลาง (Hub) ด้านการศึกษา การสาธารณสุข หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานด้านความมั่นคง ซึ่งมีมิติทางสังคมที่หลากหลายแต่สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างกลมกลืนและสมดุลยิ่งd95205ee-4552-4849-85dc-8ee7b4ac2e34

นอกจากนี้ภาคการผลิตเชิงเศรษฐกิจชุมชนและภาคการบริการยังมีความโดดเด่นเป็นอัตลักษณ์ของเมืองพิษณุโลกสอดคล้องกับวิถีทางวัฒนธรรมและสังคมไทย  อันเป็นเสน่ห์ที่ช่วยสร้างความน่าสนใจและดึงดูดนักลงทุนได้เป็นอย่างดี ภายใต้การอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขประชาชนมีจิตบริการที่สร้างความประทับใจให้แก่ผู้มาเยือน  ดังคำขวัญอันเป็นวิสัยทัศน์ของเทศบาลนครพิษณุโลกว่า “เมืองที่มีภูมิทัศน์สวยงาม ประชาชนมีความสุข”

////////////////////////

แสดงความคิดเห็น