ภาคเอกชนเป็นเจ้าภาพจัด“สภากาแฟยามเช้า จ.พิษณุโลก” ที่รร.รัตนาปาร์ค

13210987_985040108211585_1280099711_oวันที่ 17 พฤษภาคม 2559 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี วีรภัทร จีนด้วง นางสาวกมลชนก เหลืองทองนารา เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก และ นางรุจิรา หวังตระกูลดี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก อำเภอเมืองพิษณุโลก เขต 5 เข้าร่วมกิจกรรม เสวนา สามัคคี “สภากาแฟยามเช้า จังหวัดพิษณุโลก” ณ บริเวณลาน Garden of Love โรงแรมรัตนาปาร์ค อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก13214897_985040951544834_1012884385_o จัดโดย คณะกรรมการร่วมภาคเอกชนจังหวัดพิษณุโลก (กกร.จังหวัดพิษณุโลก) ร่วมกับหอการค้าจังหวัดพิษณุโลก สภาอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว จังหวัดพิษณุโลก ATSME PHITSANULOK และชมรมธนาคาร จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเป็นดำริของผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกให้จัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือน โดยมี นายชูชาติ กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันอุดมศึกษาและภาคเอกชนได้พบปะ พูดคุยแลกเปลี่ยน ปรึกษาหารือ และประสานงานอย่างไม่เป็นทางการ ตลอดจนเพื่อกระชับความสัมพันธ์และสร้างความสนิทสนมระหว่างกัน อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ในการทำงานร่วมกันที่จะขับเคลื่อนและพัฒนาจังหวัดพิษณุโลกให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไป13224054_985040121544917_371265588_o ภายในงานดังกล่าวมีหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันอุดมศึกษา และภาคเอกชนในจังหวัดพิษณุโลก ร่วมงานเป็นจำนวนมาก พร้อมกันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ได้ส่งมอบป้ายเจ้าภาพการจัดกิจกรรมเสวนา สามัคคี “สภากาแฟยามเช้า จังหวัดพิษณุโลก” ในครั้งต่อไปให้แก่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังจังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายเจษฎา โพธิจินดา คลังจังหวัดพิษณุโลก เป็นผู้รับมอบ.13210995_985040944878168_1745128126_o

11986033_985040621544867_1794253167_o

แสดงความคิดเห็น