วัดใหญ่เสนอกรมศิลปากรบูรณะวิหารหลวงพ่อพระพุทธชินราช

0011วันที่ 10 มิถุนายน 2559 ที่วัดใหญ่ หรือ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วรมหาวิหาร อ.เมือง จ.พิษณุโลก คณะของกรมศิลปากรและสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ได้เดินทางมาตรวจสอบวิหารหลวงพ่อพระพุทธชินราช และประชุมร่วมกับคณะกรรมการวัดใหญ่ หลังจากต้นปี 2559 ที่ผ่านมา ทางวัดใหญ่ ได้ทำเรื่องเสนอไปยังสองหน่วยงาน ขอให้มาบูรณะซ่อมแซมวิหารหลวงพ่อพระพุทธชินราช ที่หลายส่วน โดยเฉพาะเครื่องบนที่ทำด้วยไม้ ชำรุดทรุดโทรมตามกาลเวลา หลังจากผ่านการบูรณะครั้งล่าสุดเมื่อ 30 ปีที่ผ่านมา โดยทางวัดมีพระมหาธนศักดิ์จินตกวี เลขานุการเจ้าอาวาสวัดใหญ่ อาจารย์ขวัญทอง  สอนศิริ ที่ปรึกษาวัดใหญ่  ให้การต้อนรับคณะ ที่นำโดยนายอมร  ปรปักษ์ประลัย สถาปนิกชำนาญการ สำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร และนายชง  ชาวระหาญ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าแผนกบริหารงานพิเศษ 2 สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

????????????????????????????????????

0002

พระมหาธนศักดิ์ จินตกวี เลขานุการ เจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วรมหาวิหาร เปิดเผยว่า วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วรมหาวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดวรมหาวิหาร สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยสุโขทัย มีพระพุทธชินราช พระพุทธปฏิมากรที่มีพุทธลักษณะงดงาม ประดิษฐานเป็นพระประธาน เป็นที่ต้องพระราชศรัทธาในสมเด็จพระบูรพกษัตริยาธิราชเจ้า เกือบทุกสมัย ตั้งแต่กรุงสุโขทัย กรุงศรีอยุธยา กรุงธนบุรี และกรุงรัตนโกสินทร์ มีโบราณสถานที่สำคัญคือ วิหารหลวงพ่อพระพุทธชินราช เป็นสถาปัตยกรรมสมัยสุโขทัยที่ยังคงสมบูรณ์ที่สุดแห่งเดียวในประเทศไทย แต่ปัจจุบัน วิหารหลวงพ่อพระพุทธชินราช พระวิหารพระพุทธชินสีห์ พระวิหารพระศรีศาสนา วิหารคต ที่ได้ทำการบูรณะครั้งล่าสุดเมื่อปี 2529 หรือ 30 ปีผ่านมา เริ่มมีสภาพทรุดโทรมไปตามกาลเวลา โดยเฉพาะเครื่องบนวิหารหลวงพ่อพระพุทธชินราช ที่ทำด้วยไม้ มีการผุกร่อนหลายจุด หลังคากระเบื้องโป่ง รวมถึงมีปัญหาเกี่ยวกับระบบระบายอากาศภายวิหาร อันเกิดความร้อนอบอ้าว ภายในวิหารหลวงพ่อพระพุทธชินราชยิ่งนัก0010

 

พระมหาธนศักดิ์จิ นตกวี  เปิดเผยต่อว่า พระธรรมเสนานุวัตร เจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จึงเสนอเรื่องไปยังกรมศิลปากร และ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ที่มีบทบาทในการสนับสนุนงบประมาณวัด โบราณสถาน ที่มีความสำคัญกับสถาบันพระมหากษัตริย์ เพื่อให้มาพิจารณาตรวจสอบ จัดสรรงบประมาณซ่อมแซม บูรณะวิหารหลวงพ่อพระพุทธชินราช เพื่อให้มีความสง่างามคงคุณค่าในศิลปกรรมเป็นมรดกของแผ่นดินต่อไป0006

นายอมร  ปรปักษ์ประลัย สถาปนิกชำนาญการ สำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร เปิดเผยว่า การมาวัดใหญ่ครั้งนี้ ตนเป็นตัวแทนของกรมศิลปากร มาตรวจสอบร่วมกับสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เพื่อพิจารณาในรายละเอียดข้อเสนอการบูรณะ และสภาพการชำรุดของวิหาร ซึ่งทั้งสองหน่วยงาน ก็จะนำเรื่องกับไปเสนอคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาว่าจะเริ่มดำเนินการบูรณะซ่อมแซม และใช้งบประมาณจำนวนเท่าไหร่0005

ขณะที่นายขวัญทอง  สอนศิริ อาจารย์ รร.เตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ ที่ปรึกษาวัดใหญ่ และเป็นผู้สนใจในประวัติศาสตร์เมืองพิษณุโลก ได้นำพาสื่อมวลชนสำรวจ วิหารหลวงพ่อพระพุทธชินราชโดยรอบ พบว่า บริเวณเครื่องบนวิหารที่ทำด้วยไม้หลายจุด อยู่ในสภาพชำรุดทรุดโทรมอย่างมาก มีการผุกร่อนอย่างเห็นได้ชัด เป็นไปตามกาลเวลา ที่เจอทั้งลม ฝน และแดด และกระเบื้องหลังคาหลายจุดเริ่มโป่งพอง จากเครื่องบนไม้ที่ชำรุด นอกเหนือจากเครื่องบนแล้ว ทางวัด ยังเสนอให้กรมศิลปากร หาวิธีการในการระบายอากาศภายในวิหารหลวงพ่อพระพุทธชินราช ที่อยู่ในสภาพร้อนอบอ้าวมาก แม้ว่า ในวิหาร จะมีช่องระบายอากาศด้านข้างวิหาร ที่ทำเป็นช่อง เป็นอาคารตามศิลปะสมัยสุโขทัย แต่ด้วยสภาพของอากาศร้อนจะรอยตัวขึ้นด้านบน ซึ่งวิหาร ไม่มีช่องระบายอากาศด้านบนออก แต่เดิมมีช่องให้แสงเข้า แต่ได้ทำการปิดไป หากมีการบูรณะใหม่ ก็อยากให้กรมศิลปากรพิจารณาการระบายอากาศออกจากช่องแสงเข้าด้านบนของวิหารด้วย

IMG_1755

IMG_1752

????????????????????????????????????

 

 

 

 

 

แสดงความคิดเห็น