อบจ.พิษณุโลกมอบใบประกาศนียบัตรปิดการฝึกอบรมงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

13509717_1006254972756765_1685337002_oวันที่ 24 มิถุนายน 2559 ที่ห้องประชุมนครสรลวงสองแฅว อาคารบึงราชนก องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นางสาวกมลชนก เหลืองทองนารา เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตรพร้อมทั้งกล่าวปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2559 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-24 มิถุนายน 2559 13509327_1006254829423446_2044280485_oโดยกองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 และสำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1-3 โดยมี นายอรุณ ปุมสันเทียะ หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อม กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนได้อย่างถูกต้อง และนำความรู้ ทักษะที่ได้รับไปบูรณาการกับการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ และร่วมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้แก่นักเรียน เยาวชน ภายในโครงการฝึกอบรมดังกล่าวมีผู้บริหาร ครูหรือบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในจังหวัดพิษณุโลก ที่ได้เสนอเข้าร่วมสนองพระราชดำริเป็นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน จำนวน 100 คน จากสถาบันการศึกษา จำนวน 22 แห่ง 13517744_1006254952756767_1263329900_oโดยเนื้อหาการฝึกอบรมมุ่งเน้นการดำเนินงาน 5 องค์ประกอบ โดยจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ ซึ่งทำให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีประสบการณ์ตรงคือ การสัมผัส และเรียนรู้พืชพรรณไม้ ธรรมชาติต่างๆ เกิดมีองค์ความรู้และภูมิปัญญาแห่งตนด้วยฐานแห่งคุณธรรม สำหรับโครงการดังกล่าวถือเป็นความร่วมมือของสถาบันการศึกษาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในจังหวัดพิษณุโลก ที่ร่วมกันขับเคลื่อนงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนซึ่งเป็นกิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ภายใต้การดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปบูรณาการกับการเรียนการสอน ช่วยเสริมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้แก่นักเรียน เยาวชน และเกิดเครือข่ายการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนระหว่างสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกด้วยกันเอง โดยได้รับเกียรติจากคณะวิทยากรของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) มาบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม โดยมุ่งหวังเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนได้อย่างถูกต้องตรงตามแบบของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ. ) ต่อไป13524193_1006254959423433_1611413924_o

แสดงความคิดเห็น