เปิดรั้วราชมงคลล้านนา งานสัปดาห์วิทยาลัยศาสตร์ ประจำปี 2559

งานเปิดรั้ว_5888วันที่ 18 สิงหาคม 2559 นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิด กิจกรรม เปิดรั้วราชมงคลล้านนา งานสัปดาห์วิทยาลัยศาสตร์ ประจำปี 2559 Open House..Open Opportunity Green Agriculture – Green University “โอกาสของคนทันสมัย มุ่งสู่มหาวิทยาลัย ใส่ใจคุณภาพชีวิต” ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก วัตถุประสงค์ในการจัดงาน เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและพระปรีชาสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” อีกทั้ง การจัดงานดังกล่าว ยังเป็นการแสดงถึงศักยภาพของมหาวิทยาลัยฯ ที่มุ่งเน้นตามนโยบายในการผลิตบัณฑิต การวิจัย การให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมงานเปิดรั้ว_4846 งานเปิดรั้ว_7418 งานเปิดรั้ว_6292 งานเปิดรั้ว_7606 งานเปิดรั้ว_2250 งานเปิดรั้ว_2276 งานเปิดรั้ว_8804

แสดงความคิดเห็น