อบจ.พิษณุโลกอบรมรู้ทันอัคคีภัย ให้นศ.วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร

15967555_1181438208571773_349126392_oวันที่ 11 มกราคม 2560 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี วีรภัทร จีนด้วง นางสาวกมลชนก เหลืองทองนารา นายสมพร ทัดแพ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก และร้อยเอก สมจิตร ฉ่ำมา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เขตอำเภอวังทอง เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรม “เยาวชนรุ่นใหม่รู้ทันอัคคีภัย” ประจำปี 2560 ณ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก จัดขึ้นโดยฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก 15967288_1181437235238537_461278154_oโดยมี นางเวียงมาศ ธีระแนว รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ และมี นายสรรเพ็ชญ์ อินทะพันธุ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มงานกิจการนักศึกษา วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร กล่าวให้การต้อนรับ ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาและเจ้าหน้าที่ของสถานศึกษาสามารถป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้อต้นได้และให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้มีทักษะ ความรู้ และความชำนาญในการใช้อุปกรณ์ในการดับเพลิงเบื้องต้นอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเพื่อสร้างความมั่นใจและการมีส่วนร่วมในการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น โดยในการฝึกอบรมครั้งนี้เป็นรุ่นที่ 17 จากทั้งหมด 23 รุ่น ซึ่งมีจำนวนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และปีที่ 2 ของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรเข้าร่วมโครงการจำนวน 300 คน สำหรับ15967272_1181438261905101_436223561_oโครงการฝึกอบรม “เยาวชนรุ่นใหม่รู้ทันอัคคีภัย” ประจำปี 2560 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เริ่มดำเนินการฝึกอบรมตั้งแต่เดือนธันวาคม 2559 – กันยายน 2560 โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรในสถานศึกษาของจังหวัดพิษณุโลก จำนวน 23 รุ่น รวมทั้งสิ้น 7,243 คน ได้แก่ โรงเรียนพรหมวิทยา,โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา, โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา, โรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคม, โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา, โรงเรียนดงประคำพิทยาคม, โรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม, โรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม, โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม, โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ, วิทยาลัยการอาชีพนครไทย, โรงเรียนนครไทย, โรงเรียนน้ำรินพิทยาคม, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, โรงเรียนวังทองพิทยาคม, โรงเรียนผดุงราษฎร์, โรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา, วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร, โรงเรียนดอนทองวิทยา, วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจพิษณุโลก, โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา, วิทยาลัยเทคนิคสองแคว และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพุทธชินราช โดยแบ่งการฝึกอบรมออกเป็น 2 ช่วง คือ ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทดลองฝึกปฏิบัติจากการจำลองสถานการณ์จริง พร้อมกันนี้ นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้สาธิตวิธีการดับเพลิงเบื้องต้นจากการจำลองสถานการณ์จริงเพื่อให้แก่นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้ทักษะและวิธีที่ถูกต้องเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป.16009836_1181438068571787_2122462217_o ————

แสดงความคิดเห็น