สั่งถอดถอนเจ้าอาวาสวัดคูหาสวรรค์พ้นจากตำแหน่ง

59282วันที่ 13 มกราคม 2560 ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าเหตุการณ์ชาวบ้านรวมตัวกันขับไล่ พระครูสุปุญญนิวิฐ หรือ หลวงพ่อขาว เจ้าอาวาสวัดคูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา ด้วยเหตุผลการบริหารเงินของวัดไม่โปร่งใส และนำผู้หญิงเข้ามาช่วยบริหารจัดการวัดหลายเรื่อง ซึ่งในวันนั้น ว่าที่ ร.ต.อิทธิพล  บุพศิริ นายอำเภอเมืองพิษณุโลก พร้อมด้วย พระครูประภากรชัยกิจ รองเจ้าคณะอำเภอเมืองพิษณุโลก ทหาร ตำรวจ และฝ่ายปกครองอำเภอเมืองพิษณุโลก เข้ามาควบคุมดูแลความเรียบร้อย พร้อมทั้งประสานสำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลกเข้ามาตรวจสอบและไกล่เกลี่ยเรื่องที่เกิดขึ้น ในเบื้องต้น และสำนักพระพุทธศาสนาและคณะสงฆ์จังหวัดพิษณุโลกจะรับเรื่องไว้ พร้อมตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบให้เป็นไปตามระเบียบขั้นตอน173272

ล่าสุดวานนี้ 12 มกราคม 2560 มีการประชุมคณะสงฆ์โดยมีพระราชธรรมคณี เจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก พร้อมกับมีคำสั่ง เจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก ที่ 5/2560 เรื่องถอดถอนเจ้าอาวาสวัดคูหาสวรรค์ ในคำสั่งระบุว่า ด้วยพระครูสุปุญญนิวิฐ ( บุญส่ง ) สุฐิโต เจ้าอาวาสวัดคูหาสวรรค์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง พิษณุโลก ต้องหาว่าละเมิดจริยาอย่างร้ายแรง ตามความในข้อ 55 ( 3 ) ( 4 ) แห่งกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 21 พ.ศ. 2541 ว่าด้วยการแต่งตั้ง ถอดถอน พระสังฆาธิการ และจังหวัดได้สอบสวนได้ความสัตย์แล้ว142137

อาศัยตามความในข้อ 54 ( 1 ) แห่งกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 21 พ.ศ.2541 ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระสังฆาธิการ ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.2505 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2535 จึงถอดถอนให้ พระครูสุปุญญนิวิฐ ( บุญส่ง ) สุฐิโต เจ้าอาวาสวัดคูหาสวรรค์ อายุ 45 ปี พรรษา 25 วิทยฐานะ น.ธ.เอก.ม.3 วัดคูหาสวรรค์ พ้นจากตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดคูหาสวรรค์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ 12 มกราคม 2560 โดย พระราชธรรมคณี เจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก173356

แสดงความคิดเห็น