อบต.วัดจันทร์จัดอบรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ จัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ในการทำงาน เรื่อง “ทศพิธราชธรรม หลักธรรม หลักทำ ตามรอยพ่อหลวง”

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา ที่ห้องประชุมอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายปรีดา ภู่ศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ในการทำงาน เรื่อง “ทศพิธราชธรรม หลักธรรม หลักทำ ตามรอยพ่อหลวง” โดยมีนางบุษกร นาคคล้าย หัวหน้าสำนักปลัดฯ เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องของคุณธรรมและจริยธรรม สามารถนำมาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดการทำงานด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้ มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน เกิดทักษะและพัฒนาศักยภาพในการทำงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตามหลักการครองตน หลักการครองตน และหลักการครองงาน โดยมีผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้จำนวน 60 คน 

แสดงความคิดเห็น