อบต.วัดจันทร์ จัดอบรมพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการขยะชุมชน

เช้าวันนี้ ( 22 ก.พ.60 ) ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายนิรันดร์  คล้ายแก้ว รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการขยะชุมชน โดยนำแนวทาง 3Rs ประชารัฐ มาใช้เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย “จังหวัดสะอาด” ของ จ.พิษณุโลก โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นแกนนำของหมู่บ้าน หน่วยงานราชการและสถานประกอบการในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ เข้ารับการอบรม

นายนิรันดร์  คล้ายแก้ว รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ กล่าวว่า ในปัจจุบันรัฐบาลได้กำหนดให้ปัญหาขยะมูลฝอยเป็นวาระแห่งชาติที่ต้องเร่งดำเนินการให้เป็นรูปธรรม ซึ่งที่ผ่านมาได้ดำเนินการบริหารจัดการขยะเก่าสะสมในบ่อขยะทั้งภาครัฐและเอกชนให้ถูกหลักสุขาภิบาลและเน้นย้ำในเรื่องการดำเนินการจัดการขยะใหม่ ให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล เพื่อลดปัญหาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจังหวัดพิษณุโลกได้จัดทำโครงการจังหวัดใสสะอาด โดยใช้แนวทางประชารัฐ ซึ่งใช้หลักการ 3Rs คือใช้น้อย ใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่ โดยได้ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความร่วมมือในการดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม โดยในส่วนของ องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ ได้สนองตอบนโยบายของจังหวัดพิษณุโลกจึงได้จัดโครงการอบรมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการขยะชุมชน ตามแนวทาง 3Rs ประชารัฐขึ้น เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบถึงแนวทางการจัดการขยะตามหลัก 3Rs เพื่อให้ส่วนราชการ รวมถึงสถานศึกษาและสถานประกอบการในตำบลวัดจันทร์ ได้มีการจัดกิจกรรมการลดปริมาณขยะหรือนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ การให้มีหมู่บ้านต้นแบบในการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย ตลอดจนมีการจัดตั้งจุดรวบรวมขยะอันตรายในหมู่บ้าน และลดปริมาณขยะในครัวเรือนให้ได้ร้อยละ 5 ต่อไป  โดยการอบรมในครั้งนี้มีวิทยากรจาก สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 มาบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรมอีกด้วย

แสดงความคิดเห็น