สนับสนุนสหกรณ์นิคมเนินมะปรางร่วมตลาดเกษตรกรของสหกรณ์ (Co-op Market)

นายอนันต์  มหัจฉริยพันธุ์  สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก  เปิดเผยหลังจากเป็นประธานเปิดโครงการตลาดเกษตรกรของสหกรณ์ (Co-op Market) ว่า กรมส่งเสริมสหกรณ์ มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งตลาดเกษตรกรภายใต้แผนงานพัฒนาเศรษฐกิจระดับฐานรากผลผลิตสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเพื่อส่งเสริมและพัฒนาตลาดสินค้าสหกรณ์ตลอดห่วงโซ่คุณค่า (CDC) โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดตั้งตลาดเกษตรกร ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เป็นต้นมา เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้สหกรณ์มีบทบาทหน้าที่ทางด้านการตลาดให้แก่เกษตรกรในการรวบรวมผลผลิตและจัดหาสินค้ามาจำหน่ายให้แก่สมาชิก รวมทั้งการผลักดันกิจกรรมต่างๆ ของเกษตรกรให้เกิดการเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างเกษตรกรกับตลาดหรือผู้ซื้อ เพื่อให้สหกรณ์ได้อำนวยความสะดวกในการบริหารจัดการตลาดสินค้าเกษตรร่วมกับสมาชิกสหกรณ์ กลุ่มผู้ผลิตสินค้าเกษตรในพื้นที่ให้มีสถานที่จำหน่ายผลผลิตสินค้าเกษตรกรสู่ผู้บริโภคโดยตรง

นายอนันต์ ยังได้กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก ได้คัดเลือกสหกรณ์นิคมเนินมะปราง  จำกัด เข้าร่วมโครงการตลาดเกษตรกรของสหกรณ์ (Co-op Market)  เพื่อแก้ปัญหาตลาดสินค้าเกษตรของสมาชิกสหกรณ์ และกลุ่มผู้ผลิตสินค้าเกษตรในพื้นที่แบบมีส่วนร่วม จากข้อมูลเบื้องต้นเกษตรกรประกอบอาชีพทำสวนมะม่วง  ปลูกพืชผัก  พริก แตงกวา มะนาวเป็นต้น ปัจจุบันยังคงประสบปัญหาด้านตลาดและราคาผลผลิตตกต่ำการขาดแคลนแหล่งน้ำทำการเกษตร การขาดแคลนเงินทุนประกอบอาชีพ ซึ่งการดำเนินโครงการดังกล่าว จึงเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะช่วยสร้างโอกาสให้แก่เกษตรกรได้เกิดการรวมกลุ่มเพื่อการแก้ไขปัญหาช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยมีสหกรณ์เป็นองค์กรหลักในการขับเคลื่อนแผนงานโครงการ เพื่อส่งเสริมให้มีการร่วมกลุ่มการผลิต การลดต้นทุนการผลิต การสินค้าเกษตรกรให้ได้คุณภาพมาตรฐานความปลอดภัย (GAP) ในรูปแบบของการทำเกษตรอินทรีย์เพื่อให้เกษตรกรสามารถพัฒนาผลผลิตของตนเองให้มีคุณภาพตรงต่อความต้องการของตลาดเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น

นายอนันต์ กล่าวอีกว่า  ได้มีการหารือแนวทางร่วมกัน ในการวางแผนขับเคลื่อนจัดทำตลาดเกษตรกร (Co-op Market) ให้ประสบผลสำเร็จ  แผนการนำเทคโนโลยีระบบคิวอาร์โค้ด (QR Code ) มาประยุกต์ใช้ในสินค้าเกษตรแต่ละชนิดที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน GAPโดยให้สหกรณ์ดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลสมาชิก เพื่อการวางระบบตรวจสอบคุณภาพสินค้าจากแหล่งผลิตผ่านระบบคิวอาร์โค้ด  (QR Code)  เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้าเกษตรผ่านระบบสหกรณ์ต่อไป

แสดงความคิดเห็น